యాన్బు, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

యాన్బు : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
SAR ﷼223.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+3.28
12 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
11 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-3.27
08 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼223.78
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼223.65
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) SAR ﷼223.65
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.62
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼230.20
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼222.56
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼226.50
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼229.11
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼230.20
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼228.48
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼224.74
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼229.11
యాన్బు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
SAR ﷼205.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+3.00
12 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
11 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-3.00
08 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼205.12
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼205.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) SAR ﷼205.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼206.80
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼211.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼204.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼207.61
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼210.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼211.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼209.42
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼206.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼210.00
యాన్బు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర