యాన్బు, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

యాన్బు : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 జూన్ 2024
SAR ﷼289.00
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జూన్ 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
15 జూన్ 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+4.00
13 జూన్ 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
12 జూన్ 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼+2.00
11 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00 SAR ﷼+2.00
10 జూన్ 2024 SAR ﷼287.00 SAR ﷼+1.00
09 జూన్ 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
07 జూన్ 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-4.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼295.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼286.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼289.63
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼290.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (16 జూన్) SAR ﷼290.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼303.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼286.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼292.77
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼287.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼292.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼298.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼279.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼291.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼279.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼287.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼279.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼259.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼270.07
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼259.00
యాన్బు 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼279.00
యాన్బు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 జూన్ 2024
SAR ﷼266.00
-2.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జూన్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
15 జూన్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+4.00
13 జూన్ 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-5.00
12 జూన్ 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+3.00
11 జూన్ 2024 SAR ﷼266.00 SAR ﷼+1.00
10 జూన్ 2024 SAR ﷼265.00 SAR ﷼+1.00
09 జూన్ 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-4.00
07 జూన్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-4.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼272.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼264.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼267.25
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼267.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (16 జూన్) SAR ﷼268.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼280.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼263.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼270.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼265.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼269.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼274.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼257.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼268.14
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼257.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼265.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼239.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼249.10
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼239.00
యాన్బు 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼257.00
యాన్బు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర