యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
మదీనా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
యాన్బు 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
మదీనా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
యాన్బు 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర