యాన్బు : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 19 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38
మదీనా 19 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38
యాన్బు 19 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 19 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00
మదీనా 19 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00
యాన్బు 19 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర