యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
మదీనా 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
యాన్బు 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
మదీనా 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
యాన్బు 26 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర