యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
మదీనా 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
యాన్బు 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
మదీనా 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
యాన్బు 16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర