య్యాన్బు : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

య్యాన్బు : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
జెడ 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
మదీనా 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
య్యాన్బు 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
య్యాన్బు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

య్యాన్బు : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
జెడ 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
మదీనా 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
య్యాన్బు 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
య్యాన్బు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర