యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 20 జనవరి 2021 SAR ﷼235.65
మదీనా 20 జనవరి 2021 SAR ﷼235.65
యాన్బు 20 జనవరి 2021 SAR ﷼235.65
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 20 జనవరి 2021 SAR ﷼216.00
మదీనా 20 జనవరి 2021 SAR ﷼216.00
యాన్బు 20 జనవరి 2021 SAR ﷼216.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర