యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
మదీనా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
యాన్బు 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
మదీనా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
యాన్బు 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర