యాన్బు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
మదీనా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
యాన్బు 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర

యాన్బు : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
మదీనా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
యాన్బు 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
యాన్బు : 22 కరాట్ బంగారం ధర