మదీనా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మదీనా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 జనవరి 2021
SAR ﷼236.74
+1.09
తేదీ ధర మార్పు
20 జనవరి 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+3.27
19 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+1.09
17 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.47
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (20 జనవరి) SAR ﷼235.65
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼235.27
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼228.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼240.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼236.67
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼237.84
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼224.74
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼236.74
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.55
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼237.84
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 జనవరి 2021
SAR ﷼217.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
20 జనవరి 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+3.00
19 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
17 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼216.75
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (20 జనవరి) SAR ﷼216.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼215.65
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼220.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼216.93
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼218.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼206.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼217.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.48
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼218.00
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర