మదీనా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మదీనా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
SAR ﷼254.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+1.00
05 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼253.00 SAR ﷼-3.00
04 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼-3.00
03 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼259.00 SAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼259.00 SAR ﷼+3.00
01 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+0.00
30 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+0.00
29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼259.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼253.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼256.17
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼256.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) SAR ﷼254.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼243.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼248.90
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼249.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼256.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼251.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.71
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼232.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼250.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼244.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼232.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.67
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼243.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼232.00
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
SAR ﷼234.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
05 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-2.00
04 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼-3.00
03 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+3.00
01 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+0.00
30 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+0.00
29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼239.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼234.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼236.33
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼236.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) SAR ﷼234.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼229.47
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼230.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼236.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼232.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼222.29
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼214.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼231.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼221.97
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼225.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼214.00
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర