మదీనా : బంగారం ధర, మదీనా బంగారు రేట్లు

మదీనా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మదీనా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
SAR ﷼233.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
21 మే 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
20 మే 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
19 మే 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+3.00
18 మే 2022 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-1.00
17 మే 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+2.00
16 మే 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼+0.00
15 మే 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼+0.00
14 మే 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-1.00
13 మే 2022 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-4.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼238.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼232.86
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼238.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) SAR ﷼232.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼250.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼237.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼243.52
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼242.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼240.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼254.20
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼241.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼246.57
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼244.38
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼244.00
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.02
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼235.11
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼229.11
మదీనా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼241.11
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
SAR ﷼215.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
21 మే 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
20 మే 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
19 మే 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+3.00
18 మే 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼-1.00
17 మే 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+2.00
16 మే 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
15 మే 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 మే 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-1.00
13 మే 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼-4.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.77
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼219.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) SAR ﷼214.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼224.79
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼223.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼222.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼233.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼226.58
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼224.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼225.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼215.50
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼210.00
మదీనా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼221.00
మదీనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర