ధైద్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ధైద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
AED د.إ241.00
+5.75
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25 AED د.إ-1.25
21 మార్చి 2023 AED د.إ236.50 AED د.إ-3.00
20 మార్చి 2023 AED د.إ239.50 AED د.إ-1.50
19 మార్చి 2023 AED د.إ241.00 AED د.إ+0.00
18 మార్చి 2023 AED د.إ241.00 AED د.إ+7.75
16 మార్చి 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
15 మార్చి 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+2.75
14 మార్చి 2023 AED د.إ230.50 AED د.إ+0.00
13 మార్చి 2023 AED د.إ230.50 AED د.إ+4.25
12 మార్చి 2023 AED د.إ226.25 AED د.إ+0.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ228.64
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ222.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) AED د.إ235.25
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ233.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.25
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ224.41
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ233.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ219.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ221.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ230.33
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ221.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ232.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ221.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ217.63
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ217.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ221.00
ధైద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ధైద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
AED د.إ223.00
+5.25
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 AED د.إ217.75 AED د.إ-1.25
21 మార్చి 2023 AED د.إ219.00 AED د.إ-2.75
20 మార్చి 2023 AED د.إ221.75 AED د.إ-1.25
19 మార్చి 2023 AED د.إ223.00 AED د.إ+0.00
18 మార్చి 2023 AED د.إ223.00 AED د.إ+7.00
16 మార్చి 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
15 మార్చి 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+2.75
14 మార్చి 2023 AED د.إ213.25 AED د.إ+0.00
13 మార్చి 2023 AED د.إ213.25 AED د.إ+3.75
12 మార్చి 2023 AED د.إ209.50 AED د.إ+0.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ203.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ211.67
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ206.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) AED د.إ217.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ203.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ207.78
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ216.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ203.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ217.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ213.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ204.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ215.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ205.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.95
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ204.75
ధైద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర