ధైద్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ధైద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
AED د.إ291.25
+7.25
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ284.00 AED د.إ+1.75
10 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ282.25 AED د.إ-2.75
09 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ285.00 AED د.إ+3.00
07 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ282.00 AED د.إ+3.50
05 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ278.50 AED د.إ+1.75
04 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ276.75 AED د.إ+0.50
03 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ276.25 AED د.إ+1.75
02 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ274.50 AED د.إ+2.75
01 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ271.75 AED د.إ+1.25
31 మార్చి 2024 AED د.إ270.50 AED د.إ+0.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ285.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ271.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ279.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ271.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) AED د.إ284.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ270.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ262.07
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ251.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ270.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ241.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ245.21
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ247.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ248.00
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ244.50
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ247.53
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ248.75
ధైద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ247.25
ధైద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ధైద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
AED د.إ269.50
+6.50
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ263.00 AED د.إ+1.50
10 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ261.50 AED د.إ-2.50
09 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ264.00 AED د.إ+2.75
07 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ261.25 AED د.إ+3.50
05 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ257.75 AED د.إ+1.50
04 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ256.25 AED د.إ+0.50
03 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ255.75 AED د.إ+1.50
02 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ254.25 AED د.إ+2.50
01 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ251.75 AED د.إ+1.25
31 మార్చి 2024 AED د.إ250.50 AED د.إ+0.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ264.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ258.39
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ251.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) AED د.إ263.00
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ250.50
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ242.66
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ232.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ250.50
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ229.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ227.07
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ228.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ229.75
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ230.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ229.16
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ230.25
ధైద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.00
ధైద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర