సువేక్ గా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సువేక్ గా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
OMR ﷼24.17
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 జూలై 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼-0.11
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.13
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) OMR ﷼24.17
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.57
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼24.51
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.57
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼24.64
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.67
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼25.37
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.84
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.46
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.84
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సువేక్ గా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
OMR ﷼22.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 జూలై 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.10
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.12
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) OMR ﷼22.15
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.60
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.47
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼21.60
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.59
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼21.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.25
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.85
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.50
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.85
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర