సువేక్ గా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సువేక్ గా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
OMR ﷼22.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
22 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.10
21 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼-0.15
20 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
18 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼-0.05
17 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.25
16 నవంబర్ 2022 OMR ﷼23.00 OMR ﷼+0.15
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.00
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.31
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.40
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.51
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.30
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼21.20
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.67
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.80
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.35
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.10
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.63
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.00
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సువేక్ గా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
OMR ﷼21.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
22 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.10
21 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.55 OMR ﷼-0.15
20 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.10
18 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼-0.05
17 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
16 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.10
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.20
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.43
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼20.60
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) OMR ﷼21.75
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.40
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.35
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.69
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼20.50
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼20.40
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.40
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.91
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.95
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.55
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.15
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.72
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼21.10
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర