సువేక్ గా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సువేక్ గా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
OMR ﷼22.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.10
08 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.10
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.15
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.30
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.80 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.60
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.80
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) OMR ﷼22.95
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.20
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.85
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.32
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.15
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.95
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.10
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼23.57
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.45
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.10
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.30
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.05
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼23.70
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼24.25
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.65
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సువేక్ గా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
OMR ﷼22.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.10
08 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.05
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.10
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.25
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.00
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.88
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) OMR ﷼22.00
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼21.43
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼22.20
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼21.75
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.15
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.58
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼22.50
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼22.15
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.25
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.71
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.20
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼22.70
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర