సువేక్ గా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సువేక్ గా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

15 ఏప్రిల్ 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
16 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.11
14 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼-0.11
12 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
11 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.29
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.22
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.29
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.46
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.58
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.14
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.46
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼22.58
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.60
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.24
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.18
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.60
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.24
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.85
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
సువేక్ గా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.60
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సువేక్ గా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

15 ఏప్రిల్ 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
16 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼-0.10
12 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
11 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.29
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.35
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.50
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼21.21
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼21.50
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼20.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.55
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.30
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.16
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼22.55
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼21.30
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.77
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
సువేక్ గా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼22.55
సువేక్ గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర