ఉమ్ అల్ క్వైన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
AED د.إ223.93
+0.28
తేదీ ధర మార్పు
25 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.00
24 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.27
23 జూలై 2021 AED د.إ223.38 AED د.إ+0.27
22 జూలై 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ-0.82
21 జూలై 2021 AED د.إ223.93 AED د.إ-2.45
20 జూలై 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+1.64
19 జూలై 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ-0.28
18 జూలై 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ+0.00
17 జూలై 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ-1.63
16 జూలై 2021 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (25 జూలై) AED د.إ223.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.20
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ227.57
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ218.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ229.68
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ219.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ236.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ222.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ218.29
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ219.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
AED د.إ205.25
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
25 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.00
24 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.25
23 జూలై 2021 AED د.إ204.75 AED د.إ+0.25
22 జూలై 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ-0.75
21 జూలై 2021 AED د.إ205.25 AED د.إ-2.25
20 జూలై 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.50
19 జూలై 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ-0.25
18 జూలై 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
17 జూలై 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ-1.50
16 జూలై 2021 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ207.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.32
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (25 జూలై) AED د.إ205.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ208.59
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ200.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.52
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ201.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ216.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ200.08
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ201.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర