ఉమ్ అల్ క్వైన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ220.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+0.27
16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38 AED د.إ+2.46
15 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+2.18
14 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-1.37
13 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ+1.37
12 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-0.82
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ220.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ216.53
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) AED د.إ220.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ231.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ224.11
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ231.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ215.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.45
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ202.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+0.25
16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00 AED د.إ+2.25
15 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+2.00
14 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-1.25
13 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ+1.25
12 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.75
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ198.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) AED د.إ202.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ212.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ205.42
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ212.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ197.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.15
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ210.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర