ఉమ్ అల్ క్వైన్ : బంగారం ధర, ఉమ్ అల్ క్వైన్ బంగారు రేట్లు

ఉమ్ అల్ క్వైన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
AED د.إ224.50
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
21 మే 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-10.25
19 మే 2022 AED د.إ233.00 AED د.إ+13.75
18 మే 2022 AED د.إ219.25 AED د.إ-1.75
17 మే 2022 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
16 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-4.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ233.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ224.57
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ229.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ223.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ241.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ229.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ235.11
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ234.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ229.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ255.84
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ240.99
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ237.84
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ234.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ230.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ223.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ238.11
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
AED د.إ211.00
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+0.00
21 మే 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.00
19 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+3.25
18 మే 2022 AED د.إ206.00 AED د.إ-1.50
17 మే 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.75
16 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-3.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ215.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ210.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ220.84
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ219.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ215.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ222.89
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ218.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ220.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ211.58
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ205.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ218.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర