సిత్రా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

సిత్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
BHD .د.ب22.58
-0.22
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.00
17 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.98
16 జూన్ 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
15 జూన్ 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.22
13 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
12 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.22
11 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.11
10 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب+0.00
09 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب-0.11
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.91
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) BHD .د.ب22.80
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.33
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.62
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.69
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب24.33
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.91
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.58
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.26
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.60
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.05
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.26
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب21.93
సిత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సిత్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
BHD .د.ب20.70
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
17 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.90
16 జూన్ 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
15 జూన్ 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.20
13 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
12 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.20
11 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
10 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
09 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.10
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.90
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.92
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) BHD .د.ب20.90
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.65
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب20.80
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب22.30
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.63
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.70
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.40
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.80
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب20.21
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب20.40
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب20.10
సిత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర