సిత్రా : బంగారం ధర, సిత్రా బంగారు రేట్లు

సిత్రా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

సిత్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2022
BHD .د.ب23.67
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
24 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
23 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
22 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
21 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.00
20 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
19 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.22
18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.67
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.02
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.38
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب23.46
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) BHD .د.ب23.67
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.02
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.46
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.89
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.41
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.02
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب23.13
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.24
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.80
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.58
సిత్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.91
సిత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సిత్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2022
BHD .د.ب21.70
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
24 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
23 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
22 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
21 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
20 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
19 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.20
18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.70
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.10
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.43
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب21.50
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) BHD .د.ب21.70
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.90
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.10
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.50
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.90
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.46
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب21.10
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب21.20
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.30
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.90
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
సిత్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.00
సిత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర