ఖోబర్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖోబర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
SAR ﷼235.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+1.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-2.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼-5.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
31 జనవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
30 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼242.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼234.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.71
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼242.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼229.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼238.19
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼229.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼241.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.96
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼229.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼217.86
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼222.00
ఖోబర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖోబర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
SAR ﷼217.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-4.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
31 జనవరి 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
30 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼216.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼218.43
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼223.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼217.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼219.81
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼222.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.67
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼207.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼190.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼201.18
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼192.00
ఖోబర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼205.00
ఖోబర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర