టా ఇఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

టా ఇఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
SAR ﷼228.02
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼-1.09
21 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
20 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
16 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼-2.18
15 జూలై 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼228.29
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼224.74
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) SAR ﷼228.02
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼241.11
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼232.13
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼240.02
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼222.56
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.65
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼233.75
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼223.65
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼240.02
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼222.96
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
టా ఇఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼223.65
టా ఇఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
SAR ﷼209.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼-1.00
21 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
20 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
16 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-2.00
15 జూలై 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼209.25
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼206.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) SAR ﷼209.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼221.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼212.77
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼220.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼204.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.26
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼205.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼220.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼204.37
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
టా ఇఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼205.00
టా ఇఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర