అర్ రిక్కా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అర్ రిక్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 జనవరి 2021
KWD د.ك19.09
+0.11
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.29
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) KWD د.ك18.98
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
అర్ రిక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రిక్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 జనవరి 2021
KWD د.ك17.50
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.69
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) KWD د.ك17.40
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
అర్ రిక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర