ఇబ్రీ, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

ఇబ్రీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
OMR ﷼26.10
+0.05
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.30
28 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.00
27 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.15
26 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.10
24 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.50 OMR ﷼+0.05
23 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.45 OMR ﷼-0.10
22 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.55 OMR ﷼-0.05
21 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.40
20 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.20 OMR ﷼-0.10
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.05
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.75
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.33
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.40
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) OMR ﷼26.05
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.65
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.30
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.55
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.65
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.55
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.90
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.65
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.53
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.90
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.65
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.00
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.20
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼24.53
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼25.00
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼24.90
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
OMR ﷼24.90
+0.05
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.25
28 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
27 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.10
26 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.10
24 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼+0.00
23 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼-0.05
22 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼-0.05
21 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.35
20 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼-0.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.85
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.21
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼24.25
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) OMR ﷼24.85
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.50
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.49
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼22.65
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼24.40
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.65
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.47
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.65
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.90
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.48
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼23.90
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼23.80
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర