ఇబ్రీ, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

ఇబ్రీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
OMR ﷼23.62
-0.38
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.05
17 జూన్ 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼-0.82
16 జూన్ 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼-0.27
15 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
13 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼-0.11
12 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
11 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.95
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼25.01
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) OMR ﷼24.00
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼24.64
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.67
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼25.37
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.84
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.46
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.84
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.46
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.58
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.14
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.46
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼22.58
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
OMR ﷼21.65
-0.35
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.05
17 జూన్ 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼-0.75
16 జూన్ 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼-0.25
15 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
13 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼-0.10
12 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
11 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.95
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.92
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) OMR ﷼22.00
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.59
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼21.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.25
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.85
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.50
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.85
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.50
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼21.21
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼21.50
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼20.70
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర