ఇబ్రీ, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

ఇబ్రీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
OMR ﷼31.00
+0.30
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.00
18 మే 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.05
17 మే 2024 OMR ﷼30.65 OMR ﷼+0.35
16 మే 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
15 మే 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.50
14 మే 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 మే 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.20
12 మే 2024 OMR ﷼30.05 OMR ﷼+0.00
11 మే 2024 OMR ﷼30.05 OMR ﷼-0.05
10 మే 2024 OMR ﷼30.10 OMR ﷼+0.40
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼29.25
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼29.85
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼29.25
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) OMR ﷼30.70
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼28.60
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼29.79
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.60
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼29.45
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.45
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼26.40
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼27.59
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼26.40
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼28.45
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.15
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.45
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼25.88
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.10
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.15
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
OMR ﷼29.40
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.00
18 మే 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.05
17 మే 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.30
16 మే 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.00
15 మే 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.45
14 మే 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 మే 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.20
12 మే 2024 OMR ﷼28.55 OMR ﷼+0.00
11 మే 2024 OMR ﷼28.55 OMR ﷼-0.05
10 మే 2024 OMR ﷼28.60 OMR ﷼+0.35
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼28.36
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼27.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) OMR ﷼29.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼28.31
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼27.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.00
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼26.28
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼25.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼27.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.30
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.71
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.90
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.95
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర