ఇబ్రీ, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

ఇబ్రీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
OMR ﷼23.73
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
14 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.44
12 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.62 OMR ﷼+0.05
11 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
08 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼-0.05
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.06
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.51
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.67
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.51
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) OMR ﷼23.73
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.29
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.87
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.22
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.62
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.38
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.13
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.90
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.15
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼24.22
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
OMR ﷼21.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
14 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.40
12 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.05
11 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
08 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼-0.05
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.55
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.55
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) OMR ﷼21.75
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.35
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.88
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.65
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.35
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.90
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.14
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.20
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర