ఇబ్రీ, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

ఇబ్రీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
OMR ﷼24.71
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼-0.22
22 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.27
20 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.91
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) OMR ﷼24.71
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
ఇబ్రీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
OMR ﷼22.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.20
22 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.25
20 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.83
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) OMR ﷼22.65
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
ఇబ్రీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
ఇబ్రీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర