అల్ మేడమ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అల్ మేడమ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
AED د.إ230.20
+1.64
తేదీ ధర మార్పు
22 జనవరి 2021 AED د.إ228.56 AED د.إ-2.18
21 జనవరి 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.09
20 జనవరి 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+1.36
19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29 AED د.إ+0.55
18 జనవరి 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ+0.81
17 జనవరి 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+0.00
16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ-3.00
15 జనవరి 2021 AED د.إ229.93 AED د.إ+1.10
14 జనవరి 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ-1.91
13 జనవరి 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.91
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.92
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (22 జనవరి) AED د.إ228.56
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.65
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ224.47
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ231.03
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ224.47
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ235.65
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.11
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.03
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ233.20
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ220.11
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.38
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.22
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ233.20
అల్ మేడమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మేడమ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
AED د.إ211.00
+1.50
తేదీ ధర మార్పు
22 జనవరి 2021 AED د.إ209.50 AED د.إ-2.00
21 జనవరి 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.00
20 జనవరి 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+1.25
19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.50
18 జనవరి 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ+0.75
17 జనవరి 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.00
16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ-2.75
15 జనవరి 2021 AED د.إ210.75 AED د.إ+1.00
14 జనవరి 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ-1.75
13 జనవరి 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.58
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (22 జనవరి) AED د.إ209.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ211.77
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ205.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ216.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ212.68
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ213.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ201.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.52
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ213.75
అల్ మేడమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర