అల్ మేడమ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అల్ మేడమ్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

21 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ239.20
+3.27
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
15 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.36
14 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.29 AED د.إ+1.91
13 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.38 AED د.إ-3.55
12 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ238.93 AED د.إ-0.81
11 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ239.74 AED د.إ+0.00
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ233.74
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.69
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) AED د.إ235.93
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ246.02
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.02
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ238.70
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ246.02
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ233.74
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ254.47
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ238.38
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ244.68
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ245.20
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ244.38
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ244.65
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ227.89
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ221.20
అల్ మేడమ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ244.65
అల్ మేడమ్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

అల్ మేడమ్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

21 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ219.25
+3.00
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
15 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.25
14 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.50 AED د.إ+1.75
13 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ215.75 AED د.إ-3.25
12 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.75
11 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ219.75 AED د.إ+0.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.25
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.95
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) AED د.إ216.25
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ225.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ218.79
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ214.25
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ233.25
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.50
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ224.28
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ224.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ224.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ224.25
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ208.89
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ202.75
అల్ మేడమ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ224.25
అల్ మేడమ్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర