దిబ్బా అల్ హిస్న్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ220.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38 AED د.إ+2.46
15 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+2.18
14 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-1.37
13 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ+1.37
12 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-0.82
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ220.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ216.27
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) AED د.إ220.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ231.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.47
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ224.11
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ231.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ215.47
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.45
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ202.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00 AED د.إ+2.25
15 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+2.00
14 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-1.25
13 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ+1.25
12 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.75
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ198.23
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ212.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ205.42
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ212.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ197.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.15
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ210.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర