దిబ్బా అల్ హిస్న్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 24 అక్టోబర్ 2021
AED د.إ222.56
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ-2.18
22 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ+3.81
21 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.28
19 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+1.09
18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+0.27
17 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
14 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ+1.36
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ224.74
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ219.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ218.20
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) AED د.إ222.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.20
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ220.77
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.02
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ216.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ227.20
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.83
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ221.73
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.17
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ225.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 24 అక్టోబర్ 2021
AED د.إ204.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ-2.00
22 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ+3.50
21 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.25
19 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+1.00
18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+0.25
17 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
14 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ+1.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ206.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ201.42
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ200.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) AED د.إ204.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.36
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ198.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ208.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ203.23
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.48
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ206.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర