దిబ్బా అల్ హిస్న్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
AED د.إ289.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+1.25
19 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ288.25 AED د.إ+0.00
18 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ288.25 AED د.إ-1.25
17 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50 AED د.إ+2.75
16 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ286.75 AED د.إ+2.50
15 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ284.25 AED د.إ+0.50
14 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ283.75 AED د.إ+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ283.75 AED د.إ-7.50
12 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ291.25 AED د.إ+7.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ291.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ271.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ283.46
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ271.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) AED د.إ289.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ270.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ262.07
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ251.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ270.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ241.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ245.21
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ247.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ248.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ244.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ247.53
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ248.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
AED د.إ268.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+1.50
19 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ266.75 AED د.إ+0.00
18 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ266.75 AED د.إ-1.50
17 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25 AED د.إ+2.75
16 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ265.50 AED د.إ+2.25
15 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ263.25 AED د.إ+0.50
14 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ262.75 AED د.إ+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ262.75 AED د.إ-6.75
12 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ269.50 AED د.إ+6.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ269.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ262.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ251.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) AED د.إ268.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ250.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ242.66
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ232.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ250.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ229.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ227.07
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ228.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ229.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ230.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ229.16
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ230.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర