దిబ్బా అల్ హిస్న్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అజ్మాన్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ కోజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
అర్ రామ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బావ్షర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
దుబాయ్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
జెబెల్ అలీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
మస్కట్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
రాస్ అల్ ఖైమా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
షార్జా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దిబ్బా అల్ హిస్న్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అజ్మాన్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ కోజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
అర్ రామ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బావ్షర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
దుబాయ్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
జెబెల్ అలీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
మస్కట్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
రాస్ అల్ ఖైమా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
షార్జా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర