అల్ ఐన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఐన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
AED د.إ216.75
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 AED د.إ217.75 AED د.إ+1.50
08 ఆగస్టు 2022 AED د.إ216.25 AED د.إ+1.00
07 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.25
05 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.00 AED د.إ-1.00
04 ఆగస్టు 2022 AED د.إ216.00 AED د.إ+2.75
03 ఆగస్టు 2022 AED د.إ213.25 AED د.إ-2.50
02 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ+1.00
01 ఆగస్టు 2022 AED د.إ214.75 AED د.إ+0.75
31 జూలై 2022 AED د.إ214.00 AED د.إ+0.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ217.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.25
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ215.47
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ214.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) AED د.إ217.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ219.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.25
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ210.93
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ217.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ214.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ223.02
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ223.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ220.25
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ233.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ224.59
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ229.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ224.00
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
AED د.إ203.75
-0.75
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.50
08 ఆగస్టు 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.00
07 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
05 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ-1.00
04 ఆగస్టు 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+2.50
03 ఆగస్టు 2022 AED د.إ200.50 AED د.إ-2.25
02 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ+1.00
01 ఆగస్టు 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.75
31 జూలై 2022 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ204.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ202.39
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ201.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) AED د.إ204.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ206.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ193.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ198.11
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ204.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ201.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ213.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ209.48
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ210.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ206.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.67
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ215.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ210.50
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర