అల్ ఐన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఐన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ216.56
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
06 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ+1.64
05 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.65 AED د.إ-0.27
04 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.54
01 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.38 AED د.إ+3.55
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ217.92
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ215.69
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) AED د.إ216.56
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ231.56
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.47
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ224.11
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ231.56
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ215.47
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.45
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.38
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ198.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
06 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ+1.50
05 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ196.75 AED د.إ-0.25
04 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.50
01 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ196.50 AED د.إ+3.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ199.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ197.70
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) AED د.إ198.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ212.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ205.42
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ212.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ197.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.15
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ210.25
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర