ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 జనవరి 2021
QAR ﷼233.47
-1.09
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2021 QAR ﷼234.56 QAR ﷼+1.09
24 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼-2.18
22 జనవరి 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+2.72
20 జనవరి 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+1.64
19 జనవరి 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼230.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼235.26
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼237.84
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) QAR ﷼234.56
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.84
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼228.56
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼234.04
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼228.56
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼237.84
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.29
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼234.73
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼236.74
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼225.29
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼242.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼236.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼239.17
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼238.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼236.74
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 జనవరి 2021
QAR ﷼214.00
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2021 QAR ﷼215.00 QAR ﷼+1.00
24 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼-2.00
22 జనవరి 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+2.50
20 జనవరి 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+1.50
19 జనవరి 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼215.64
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼218.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) QAR ﷼215.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼218.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼209.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼214.52
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼209.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼218.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼215.15
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼217.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼206.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼222.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼216.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼219.23
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼218.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼217.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర