ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
QAR ﷼224.20
-2.18
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+0.00
17 జూన్ 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼-9.27
16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
15 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼-1.64
13 జూన్ 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼-1.09
11 జూన్ 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼-0.55
09 జూన్ 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼241.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼226.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼236.78
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼241.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) QAR ﷼226.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼240.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.29
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼233.98
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼225.83
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼240.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼226.93
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼223.23
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼218.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼225.83
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.47
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼214.92
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼218.55
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼220.38
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼216.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
QAR ﷼205.50
-2.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+0.00
17 జూన్ 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼-8.50
16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
15 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
13 జూన్ 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.00
11 జూన్ 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-0.50
09 జూన్ 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼217.03
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼221.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) QAR ﷼207.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼220.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼214.47
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼207.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼220.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼208.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼200.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼204.62
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼200.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼207.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼203.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼197.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼200.32
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼202.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼198.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర