ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
QAR ﷼216.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
22 నవంబర్ 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼+0.00
21 నవంబర్ 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼-1.00
20 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
18 నవంబర్ 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
17 నవంబర్ 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.50
16 నవంబర్ 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+1.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼219.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼213.12
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼204.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) QAR ﷼216.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼202.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼205.98
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼203.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼213.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼203.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.12
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼209.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼206.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼222.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼212.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼217.53
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼217.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼212.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
QAR ﷼204.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+1.00
22 నవంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼+0.00
21 నవంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼-0.50
20 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-1.50
18 నవంబర్ 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
17 నవంబర్ 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
16 నవంబర్ 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼206.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼191.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼201.48
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼193.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) QAR ﷼204.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼200.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼191.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼194.77
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼194.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼192.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼201.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼192.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼197.44
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼197.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼195.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼209.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼205.55
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼205.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼201.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర