ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
QAR ﷼291.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 QAR ﷼291.00 QAR ﷼-4.50
21 మే 2024 QAR ﷼295.50 QAR ﷼+1.00
20 మే 2024 QAR ﷼294.50 QAR ﷼+0.50
19 మే 2024 QAR ﷼294.00 QAR ﷼+0.00
18 మే 2024 QAR ﷼294.00 QAR ﷼+1.00
17 మే 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+4.50
16 మే 2024 QAR ﷼288.50 QAR ﷼-1.00
15 మే 2024 QAR ﷼289.50 QAR ﷼+3.50
14 మే 2024 QAR ﷼286.00 QAR ﷼+1.50
13 మే 2024 QAR ﷼284.50 QAR ﷼-2.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼295.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼280.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼286.64
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼280.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) QAR ﷼291.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼291.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼272.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼284.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼272.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼280.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼272.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼253.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼264.17
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼253.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼272.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼250.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼243.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼248.03
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼250.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼250.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
QAR ﷼273.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 QAR ﷼273.00 QAR ﷼-4.00
21 మే 2024 QAR ﷼277.00 QAR ﷼+1.00
20 మే 2024 QAR ﷼276.00 QAR ﷼+0.50
19 మే 2024 QAR ﷼275.50 QAR ﷼+0.00
18 మే 2024 QAR ﷼275.50 QAR ﷼+0.50
17 మే 2024 QAR ﷼275.00 QAR ﷼+4.50
16 మే 2024 QAR ﷼270.50 QAR ﷼-1.00
15 మే 2024 QAR ﷼271.50 QAR ﷼+3.50
14 మే 2024 QAR ﷼268.00 QAR ﷼+1.50
13 మే 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼-3.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼277.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼262.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼268.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼263.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) QAR ﷼273.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼273.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼255.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼266.94
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼255.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼262.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼256.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼238.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼248.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼238.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼256.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼236.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼229.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼233.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼236.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼236.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర