ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
అల్ సోహర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
సువేక్ గా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
బహ్లా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
బార్కా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
బావ్షర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
ఇబ్రీ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
మస్కట్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
నిజ్వా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
రుస్తాక్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
సహమ్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
సలాహ్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38
సుర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
అల్ సోహర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
సువేక్ గా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
బహ్లా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
బార్కా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
బావ్షర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
ఇబ్రీ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
మస్కట్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
నిజ్వా 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
రుస్తాక్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
సహమ్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
సలాహ్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35
సుర్ 17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35