ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బహ్లా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బార్కా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సహమ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సలాహ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సుర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బహ్లా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బార్కా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సహమ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సలాహ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సుర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75