ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
అల్ సోహర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
సువేక్ గా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
బహ్లా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
బార్కా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
బావ్షర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
ఇబ్రీ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
మస్కట్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
నిజ్వా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
రుస్తాక్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
సహమ్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
సలాహ్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95
సుర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
అల్ సోహర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
సువేక్ గా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
బహ్లా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
బార్కా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
బావ్షర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
ఇబ్రీ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
మస్కట్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
నిజ్వా 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
రుస్తాక్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
సహమ్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
సలాహ్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00
సుర్ 09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00