ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
అల్ సోహర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సువేక్ గా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బహ్లా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బార్కా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బావ్షర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
ఇబ్రీ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
మస్కట్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
నిజ్వా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
రుస్తాక్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సహమ్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సలాహ్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సుర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
అల్ సోహర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సువేక్ గా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బహ్లా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బార్కా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బావ్షర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
ఇబ్రీ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
మస్కట్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
నిజ్వా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
రుస్తాక్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సహమ్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సలాహ్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సుర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40