ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బహ్లా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బావ్షర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
మస్కట్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
నిజ్వా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సలాహ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సుర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బహ్లా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బావ్షర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
మస్కట్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
నిజ్వా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సలాహ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సుర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90