ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
అల్ సోహర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
సువేక్ గా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
బహ్లా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
బార్కా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
బావ్షర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
ఇబ్రీ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
మస్కట్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
నిజ్వా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
రుస్తాక్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
సహమ్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
సలాహ్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60
సుర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼24.60

ఒమన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ బురైమి 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
అల్ సోహర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
సువేక్ గా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
బహ్లా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
బార్కా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
బావ్షర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
ఇబ్రీ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
మస్కట్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
నిజ్వా 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
సహమ్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
సలాహ్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55
సుర్ 27 జనవరి 2021 OMR ﷼22.55