అల్ మంకాఫ్, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ మంకాఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
KWD د.ك19.04
-0.22
తేదీ ధర మార్పు
22 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 జనవరి 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.28
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (22 జనవరి) KWD د.ك19.26
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
KWD د.ك17.45
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
22 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 జనవరి 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.68
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (22 జనవరి) KWD د.ك17.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర