అల్ మంకాఫ్, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ మంకాఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
KWD د.ك20.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.20
28 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.55 KWD د.ك+0.20
27 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
26 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.10
24 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.25 KWD د.ك+0.00
23 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.25 KWD د.ك-0.10
22 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
21 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.35
20 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك-0.15
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك20.17
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك20.20
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.40
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.65
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.56
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.90
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك20.35
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.80
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.90
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.53
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك19.80
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.90
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.80
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.25
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك19.47
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك19.70
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك19.80
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
KWD د.ك19.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.20
27 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
26 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.10
24 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك+0.00
23 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.10
22 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
21 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.30
20 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك-0.10
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.75
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.12
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.10
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.35
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.53
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.25
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.75
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.50
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.75
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.75
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.25
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.47
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.70
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.75
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర