అల్ మంకాఫ్, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ మంకాఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
KWD د.ك24.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.00
18 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.00
17 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.20
14 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك23.70 KWD د.ك+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك23.70 KWD د.ك-0.70
12 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.40 KWD د.ك+0.55
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك24.40
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك22.85
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك23.73
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك22.85
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) KWD د.ك24.15
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.60
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك21.88
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك22.60
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.85
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.35
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك20.58
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.85
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.45
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك20.77
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك20.85
అల్ మంకాఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
KWD د.ك22.70
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.00
18 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.00
17 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.45 KWD د.ك+0.15
14 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.30 KWD د.ك+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.30 KWD د.ك-0.60
12 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.90 KWD د.ك+0.50
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.90
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.45
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك22.30
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك21.45
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) KWD د.ك22.70
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.25
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك20.59
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك21.25
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.75
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.25
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.48
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.70
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.35
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.64
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.70
అల్ మంకాఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర