రువైస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

రువైస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
AED د.إ219.56
+0.27
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
14 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ+1.36
13 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ221.47 AED د.إ+1.91
12 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+1.36
11 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ-1.91
08 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+1.64
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ222.83
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.38
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ219.11
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ218.20
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) AED د.إ219.29
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.20
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ220.77
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.02
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ216.29
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ227.20
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.83
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ221.73
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.17
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ225.29
రువైస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
AED د.إ201.25
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
14 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ+1.25
13 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.75
12 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+1.25
11 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ-1.75
08 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+1.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ200.84
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ200.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) AED د.إ201.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.36
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ198.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ208.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ203.23
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.48
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ206.50
రువైస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర