హా ఇల్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

హా ఇల్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

24 అక్టోబర్ 2020
SAR ﷼240.02
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼-1.09
22 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼242.20 SAR ﷼-1.09
21 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+3.27
20 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
18 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
16 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
15 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼237.84
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.97
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (24 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼248.75
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼233.47
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼241.87
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼248.75
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼236.74
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼258.56
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼243.29
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼247.65
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) SAR ﷼247.65
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼246.56
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼245.47
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼231.22
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) SAR ﷼222.56
హా ఇల్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) SAR ﷼245.47
హా ఇల్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

హా ఇల్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

24 అక్టోబర్ 2020
SAR ﷼220.00
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼-1.00
22 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
21 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+3.00
20 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
18 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
16 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
15 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼218.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.88
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (24 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼228.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼221.70
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼228.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼217.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼237.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼227.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) SAR ﷼227.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼226.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼211.94
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) SAR ﷼204.00
హా ఇల్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) SAR ﷼225.00
హా ఇల్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర