హా ఇల్ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

హా ఇల్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Buraidah 30 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼236.74
హా ఇల్ 30 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼236.74
హా ఇల్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

హా ఇల్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Buraidah 30 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼217.00
హా ఇల్ 30 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼217.00
హా ఇల్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర