హా ఇల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హా ఇల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హా ఇల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర