హా ఇల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
హా ఇల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
హా ఇల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర