హా ఇల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
హా ఇల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హా ఇల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
హా ఇల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
హా ఇల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర