హోఫుఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

హోఫుఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

14 జనవరి 2022
SAR ﷼230.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2022 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
10 జనవరి 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼226.93
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼229.17
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) SAR ﷼230.20
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼227.17
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.93
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼225.83
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼230.93
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼225.83
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼226.93
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.11
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.06
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼223.65
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼225.83
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

14 జనవరి 2022
SAR ﷼211.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
10 జనవరి 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼208.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼210.06
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) SAR ﷼211.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.23
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼208.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼217.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼211.67
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼207.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼208.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼210.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼206.29
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼205.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼207.00
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర