హోఫుప్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

హోఫుప్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

29 అక్టోబర్ 2020
SAR ﷼237.84
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-3.27
28 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
27 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼-1.09
22 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼242.20 SAR ﷼-1.09
21 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+3.27
20 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼237.84
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.77
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (29 అక్టోబర్) SAR ﷼237.84
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼248.75
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼233.47
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼241.87
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼248.75
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼236.74
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼258.56
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼243.29
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼247.65
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) SAR ﷼247.65
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼246.56
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼245.47
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼231.22
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) SAR ﷼222.56
హోఫుప్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) SAR ﷼245.47
హోఫుప్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

హోఫుప్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

29 అక్టోబర్ 2020
SAR ﷼218.00
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-3.00
28 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
27 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼-1.00
22 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
21 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+3.00
20 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼218.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.69
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (29 అక్టోబర్) SAR ﷼218.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼228.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼221.70
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼228.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼217.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼237.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼227.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) SAR ﷼227.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼226.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼211.94
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) SAR ﷼204.00
హోఫుప్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) SAR ﷼225.00
హోఫుప్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర