హోఫుఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

హోఫుఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
SAR ﷼223.65
-1.09
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-1.09
17 జూన్ 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼-8.73
16 జూన్ 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-1.09
15 జూన్ 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼-2.19
13 జూన్ 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-1.09
11 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼241.11
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼236.75
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼240.02
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) SAR ﷼224.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.65
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼233.75
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼223.65
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼240.02
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼222.96
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼223.65
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼222.56
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼213.83
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.73
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼222.56
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼216.02
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
SAR ﷼205.00
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-1.00
17 జూన్ 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼-8.00
16 జూన్ 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
15 జూన్ 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
13 జూన్ 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-1.00
11 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼221.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼217.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼220.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) SAR ﷼206.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.26
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼205.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼220.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼204.37
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼205.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼196.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼200.48
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼198.00
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర