హోఫుఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

హోఫుఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
SAR ﷼224.74
-1.09
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+1.09
21 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼+1.09
20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
19 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+1.09
17 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
16 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-6.55
15 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
14 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
13 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+1.10
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼221.47
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼227.12
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼230.20
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) SAR ﷼225.83
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼226.50
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼229.11
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼230.20
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼228.48
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼224.74
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼229.11
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼241.11
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼232.13
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼240.02
హోఫుఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼222.56
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
SAR ﷼206.00
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+1.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
19 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-6.00
15 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
13 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+1.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼203.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.18
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼211.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) SAR ﷼207.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼207.61
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼210.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼211.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼209.42
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼206.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼210.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼221.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼212.77
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼220.00
హోఫుఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర