అల్ రాయన్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ రాయన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 అక్టోబర్ 2021
QAR ﷼228.02
+1.09
తేదీ ధర మార్పు
24 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼+0.00
23 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼-2.72
22 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+3.27
21 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+1.09
20 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+1.09
18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼-1.09
15 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼-2.18
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼229.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼224.79
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼223.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (24 అక్టోబర్) QAR ﷼226.93
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼220.93
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼225.93
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼230.20
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼223.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.84
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼219.29
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼226.86
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼229.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼229.11
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼228.88
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼229.65
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ రాయన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 అక్టోబర్ 2021
QAR ﷼209.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
24 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼+0.00
23 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼-2.50
22 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+3.00
21 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.00
20 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.00
18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
15 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-2.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼210.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼206.04
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (24 అక్టోబర్) QAR ﷼208.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼202.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼207.08
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼211.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼205.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼207.94
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼210.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼210.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼209.79
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼210.50
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర