అల్ రాయన్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ రాయన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
QAR ﷼250.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00 QAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+0.50
26 నవంబర్ 2023 QAR ﷼245.50 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 QAR ﷼245.50 QAR ﷼+0.50
24 నవంబర్ 2023 QAR ﷼245.00 QAR ﷼+1.00
23 నవంబర్ 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼-2.00
21 నవంబర్ 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+4.50
20 నవంబర్ 2023 QAR ﷼241.50 QAR ﷼-1.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼250.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼238.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼242.93
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼244.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) QAR ﷼250.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼246.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼235.56
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼227.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼244.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼238.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼227.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼235.32
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼237.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼227.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼239.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼232.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼235.32
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼238.50
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼239.00
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ రాయన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
QAR ﷼235.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+0.50
26 నవంబర్ 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.50
24 నవంబర్ 2023 QAR ﷼230.50 QAR ﷼+0.50
23 నవంబర్ 2023 QAR ﷼230.00 QAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2023 QAR ﷼230.00 QAR ﷼-1.50
21 నవంబర్ 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+4.00
20 నవంబర్ 2023 QAR ﷼227.50 QAR ﷼-1.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼235.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼228.76
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼229.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) QAR ﷼235.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.98
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼214.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼230.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼214.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.80
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼224.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼214.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼225.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼219.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼221.77
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼225.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼225.00
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర