అల్ రాయన్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ రాయన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 29 జూలై 2021
QAR ﷼231.29
+2.73
తేదీ ధర మార్పు
28 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.54
27 జూలై 2021 QAR ﷼228.02 QAR ﷼-0.54
26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼-1.09
20 జూలై 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼228.68
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (28 జూలై) QAR ﷼228.56
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼241.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼232.27
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼241.65
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼223.11
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼240.02
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.29
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼233.98
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼240.02
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼226.93
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.20
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼223.23
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼218.20
అల్ రాయన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼225.83
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ రాయన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 29 జూలై 2021
QAR ﷼212.00
+2.50
తేదీ ధర మార్పు
28 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.50
27 జూలై 2021 QAR ﷼209.00 QAR ﷼-0.50
26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼-1.00
20 జూలై 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼209.61
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (28 జూలై) QAR ﷼209.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼212.90
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼221.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼204.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼220.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.50
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼214.47
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼220.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼208.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼200.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼204.62
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼200.00
అల్ రాయన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼207.00
అల్ రాయన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర