అల్ రాయన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ రాయన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
అబుదాబి సిటీ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ222.25
అల్ ఖోర్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼227.00
అల్ మాలికియా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
అల్ రాయన్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼227.00
అల్ వక్ర 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼227.00
బుడయ్య 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
దమ్మం 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
దోహా 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼227.00
ఘాయతి 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ222.25
హమద్ టౌన్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
హోఫుఫ్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
ఇసా టౌన్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
జిదాఫ్స్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
జుబైల్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
ఖోబర్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
మదీనాత్ జాయెద్ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ222.25
మనమ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
ముహారక్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
ఖతీఫ్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
రిఫా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
రువైస్ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ222.25
సిత్రా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب22.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼227.00
అల్ రాయన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ రాయన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
అబుదాబి సిటీ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.75
అల్ ఖోర్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼214.00
అల్ మాలికియా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
అల్ రాయన్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼214.00
అల్ వక్ర 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼214.00
బుడయ్య 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
దమ్మం 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
దోహా 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼214.00
ఘాయతి 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.75
హమద్ టౌన్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
హోఫుఫ్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
ఇసా టౌన్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
జిదాఫ్స్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
జుబైల్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
ఖోబర్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
మదీనాత్ జాయెద్ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.75
మనమ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
ముహారక్ 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
ఖతీఫ్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
రిఫా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
రువైస్ 02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.75
సిత్రా 02 అక్టోబర్ 2023 BHD .د.ب21.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼214.00
అల్ రాయన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర