రుస్తాక్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

రుస్తాక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 మార్చి 2023
OMR ﷼25.30
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼-0.20
24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50 OMR ﷼+0.65
22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.25
21 మార్చి 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼-0.25
20 మార్చి 2023 OMR ﷼25.35 OMR ﷼-0.05
19 మార్చి 2023 OMR ﷼25.40 OMR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 OMR ﷼25.40 OMR ﷼+0.75
16 మార్చి 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.05
15 మార్చి 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.20
14 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼+0.15
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.25
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼24.27
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) OMR ﷼25.30
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.85
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.30
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.93
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.85
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.30
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.45
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.90
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.20
రుస్తాక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.50
రుస్తాక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రుస్తాక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 మార్చి 2023
OMR ﷼24.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15 OMR ﷼-0.25
24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼+0.65
22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.25
21 మార్చి 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.25
20 మార్చి 2023 OMR ﷼24.25 OMR ﷼-0.05
19 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30 OMR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30 OMR ﷼+0.70
16 మార్చి 2023 OMR ﷼23.60 OMR ﷼+0.05
15 మార్చి 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.20
14 మార్చి 2023 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.15
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.40
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.30
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.23
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) OMR ﷼24.15
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.90
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.75
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼22.35
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.40
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼23.40
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.23
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.25
రుస్తాక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼22.55
రుస్తాక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర