రుస్తాక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రుస్తాక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రుస్తాక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ కోజ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
అర్ రామ్స్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బావ్షర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
దుబాయ్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
జెబెల్ అలీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
మస్కట్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
నిజ్వా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
రాస్ అల్ ఖైమా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
షార్జా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
సుర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
రుస్తాక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రుస్తాక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ కోజ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
అర్ రామ్స్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బావ్షర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
దుబాయ్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
జెబెల్ అలీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
మస్కట్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
నిజ్వా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
రాస్ అల్ ఖైమా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
షార్జా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
సుర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
రుస్తాక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర