రియాద్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

రియాద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
SAR ﷼256.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
26 నవంబర్ 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+1.00
23 నవంబర్ 2023 SAR ﷼250.00 SAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2023 SAR ﷼250.00 SAR ﷼-1.00
21 నవంబర్ 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+3.00
20 నవంబర్ 2023 SAR ﷼248.00 SAR ﷼+0.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼243.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼248.66
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼249.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) SAR ﷼256.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼251.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.71
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼232.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼250.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼244.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼232.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.67
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼243.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼232.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼244.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼237.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼240.57
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼244.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼244.00
రియాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
SAR ﷼236.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
26 నవంబర్ 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
23 నవంబర్ 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+1.00
22 నవంబర్ 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
21 నవంబర్ 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+2.00
20 నవంబర్ 2023 SAR ﷼229.00 SAR ﷼+0.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼229.24
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼230.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) SAR ﷼236.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼232.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼222.29
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼214.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼231.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼221.97
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼225.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼214.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼222.11
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼225.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼225.00
రియాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర