రియాద్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

రియాద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 ఏప్రిల్ 2021
SAR ﷼224.74
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼+1.09
15 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+2.18
14 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+1.09
12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼-1.09
11 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
08 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+2.18
07 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+0.00
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.74
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼220.99
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) SAR ﷼224.74
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼222.56
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼213.83
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.73
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼222.56
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼216.02
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼235.65
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼220.38
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼228.64
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.65
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼220.38
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼235.79
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
రియాద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼233.47
రియాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 ఏప్రిల్ 2021
SAR ﷼206.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
15 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+2.00
14 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+1.00
12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
11 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
08 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
07 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼206.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼202.56
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) SAR ﷼206.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼204.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼196.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼200.48
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼204.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼198.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼216.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼202.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼209.57
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼216.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼202.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼216.13
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
రియాద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼214.00
రియాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర