కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫహహీల్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫర్వానియా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫింటాస్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ జహ్రా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ మంకాఫ్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అర్ రిక్కా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అర్ రుమైతియా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
సలీమియాగా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
హవల్లి 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
కువైట్ సిటీ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
సబా అస్ సలీం 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫహహీల్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫర్వానియా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ ఫింటాస్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ జహ్రా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అల్ మంకాఫ్ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అర్ రిక్కా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
అర్ రుమైతియా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
సలీమియాగా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
హవల్లి 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
కువైట్ సిటీ 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00
సబా అస్ సలీం 01 జనవరి 1970 KWD د.ك0.00