కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ జహ్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ జహ్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95