కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ జహ్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ జహ్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70