కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫహహీల్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫర్వానియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫింటాస్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ జహ్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ మంకాఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అర్ రిక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అర్ రుమైతియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
సలీమియాగా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
హవల్లి 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
కువైట్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
సబా అస్ సలీం 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫహహీల్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫర్వానియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫింటాస్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ జహ్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ మంకాఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అర్ రిక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అర్ రుమైతియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
సలీమియాగా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
హవల్లి 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
కువైట్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
సబా అస్ సలీం 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45