కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అల్ ఫహహీల్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అల్ ఫర్వానియా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అల్ ఫింటాస్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అల్ జహ్రా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అల్ మంకాఫ్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అర్ రిక్కా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
అర్ రుమైతియా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
సలీమియాగా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
హవల్లి 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
జానుబ్ అస్ సుర్రా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
కువైట్ సిటీ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04
సబా అస్ సలీం 23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04

కువైట్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అల్ ఫహహీల్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అల్ ఫర్వానియా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అల్ ఫింటాస్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అల్ జహ్రా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అల్ మంకాఫ్ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అర్ రిక్కా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
అర్ రుమైతియా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
సలీమియాగా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
హవల్లి 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
కువైట్ సిటీ 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45
సబా అస్ సలీం 23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45