తబుక్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

తబుక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 ఫిబ్రవరి 2024
SAR ﷼254.00
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
25 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+1.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+0.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+0.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+1.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼253.00 SAR ﷼+1.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼255.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼250.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼253.60
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼255.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (25 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼255.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼253.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼256.23
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼257.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼255.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼259.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼248.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼254.81
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼256.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼257.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼243.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼248.90
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼249.00
తబుక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼256.00
తబుక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

తబుక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 ఫిబ్రవరి 2024
SAR ﷼235.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+1.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+1.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼233.00 SAR ﷼+1.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼235.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼230.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼233.72
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (25 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼237.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼233.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.30
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼237.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼235.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼239.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼229.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼235.03
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼236.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼237.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼229.47
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼230.00
తబుక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼236.00
తబుక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర