బురైదా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

బురైదా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
SAR ﷼250.00
+7.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00 SAR ﷼-3.00
21 మార్చి 2023 SAR ﷼246.00 SAR ﷼-1.00
20 మార్చి 2023 SAR ﷼247.00 SAR ﷼-2.00
19 మార్చి 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+7.00
16 మార్చి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
15 మార్చి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+2.00
14 మార్చి 2023 SAR ﷼240.00 SAR ﷼+1.00
13 మార్చి 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+4.00
12 మార్చి 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼249.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼237.05
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼231.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) SAR ﷼243.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼242.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼232.82
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼242.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼229.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼229.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼238.19
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼229.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼241.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.96
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
బురైదా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼229.00
బురైదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
SAR ﷼230.00
+5.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼-2.00
21 మార్చి 2023 SAR ﷼227.00 SAR ﷼-1.00
20 మార్చి 2023 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-2.00
19 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+7.00
16 మార్చి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
15 మార్చి 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+3.00
14 మార్చి 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
13 మార్చి 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+5.00
12 మార్చి 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼230.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.71
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼213.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) SAR ﷼225.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼214.89
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼223.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼211.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼219.81
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼222.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.67
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
బురైదా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
బురైదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర