బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
హా ఇల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
హఫర్ అల్ బాటిన్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
హా ఇల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర