బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
హా ఇల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
హా ఇల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర