బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
హా ఇల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
హా ఇల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర