బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
హా ఇల్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
హా ఇల్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర