బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
హా ఇల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
హా ఇల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర