బురైదా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
హా ఇల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బురైదా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బురైదా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
హా ఇల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
బురైదా : 22 కరాట్ బంగారం ధర