సలీమియాగా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సలీమియాగా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.20
05 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.25
03 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك-0.60
02 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.20
01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.15
31 జనవరి 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.15
30 జనవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
29 జనవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.55
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.70
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.01
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.35
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.50
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.17
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك18.40
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.00
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.22
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك18.40
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.05
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.63
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك17.80
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలీమియాగా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
KWD د.ك17.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.15
05 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك-0.25
03 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.20
01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.15
31 జనవరి 2023 KWD د.ك18.10 KWD د.ك-0.25
30 జనవరి 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
29 జనవరి 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.45
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.96
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.85
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.18
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك18.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.55
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.32
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.35
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.20
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك15.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.80
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.95
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర