సలీమియాగా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సలీమియాగా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك-0.10
29 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك+0.00
28 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك-0.25
27 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.25 KWD د.ك-0.20
26 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
25 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.80
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.53
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك19.80
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.80
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.25
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك19.47
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك19.70
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك19.80
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.95
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.35
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك19.72
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك19.45
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك19.90
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలీమియాగా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2023
KWD د.ك17.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.10
29 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
28 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك-0.20
27 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.20 KWD د.ك-0.20
26 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك-0.10
25 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.75
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.75
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.75
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.47
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.75
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.35
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.67
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.40
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.90
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర