సలీమియాగా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సలీమియాగా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
KWD د.ك18.77
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
15 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.11
11 జనవరి 2022 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.17
10 జనవరి 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
08 జనవరి 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.87
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.49
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.69
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك18.87
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) KWD د.ك18.77
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.77
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.58
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك18.77
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.31
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.38
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.85
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك18.49
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.66
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.60
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.34
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.11
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك18.49
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలీమియాగా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
KWD د.ك17.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
15 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.10
11 జనవరి 2022 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.15
10 జనవరి 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
08 జనవరి 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.30
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.95
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.13
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.30
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) KWD د.ك17.20
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.20
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.03
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.20
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.28
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.95
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك17.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.05
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.81
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك16.60
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك16.95
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర