సలీమియాగా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సలీమియాగా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 సెప్టెంబర్ 2022
KWD د.ك16.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.05
23 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.25
22 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.15
21 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.15
18 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.15
15 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.35
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.29
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.30
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (24 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.55
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.95
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.95
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك17.55
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.40
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك17.76
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.20
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.95
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.85
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.63
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك18.60
సలీమియాగా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.40
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలీమియాగా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
KWD د.ك16.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10 KWD د.ك-0.20
22 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.10
21 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك+0.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك-0.10
18 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.10
15 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك-0.30
14 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.45
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.40
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.35
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.05
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.05
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك16.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.45
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.55
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.89
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك17.35
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.05
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.72
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.70
సలీమియాగా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك17.50
సలీమియాగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర