దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
QAR ﷼231.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+2.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼229.00 QAR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼229.00 QAR ﷼-2.50
03 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼-4.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
31 జనవరి 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
30 జనవరి 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼229.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼232.07
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼237.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼231.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼233.92
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (02 జనవరి) QAR ﷼224.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼236.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.40
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼220.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (30 డిసెంబర్) QAR ﷼224.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼219.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼213.52
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼204.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼217.00
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
QAR ﷼217.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+1.50
05 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-2.50
03 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-3.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼222.00 QAR ﷼-1.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
31 జనవరి 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
30 జనవరి 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼216.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼218.64
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼223.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼217.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼212.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼220.34
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (02 జనవరి) QAR ﷼212.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼222.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.86
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼207.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (30 డిసెంబర్) QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼206.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼191.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼201.86
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼193.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼205.00
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర