దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
QAR ﷼230.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-1.09
14 జనవరి 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
12 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2022 QAR ﷼229.11 QAR ﷼+1.64
10 జనవరి 2022 QAR ﷼227.47 QAR ﷼-0.55
09 జనవరి 2022 QAR ﷼228.02 QAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 QAR ﷼228.02 QAR ﷼+1.09
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.84
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼226.93
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼229.59
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼231.84
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) QAR ﷼230.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼230.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.74
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼227.40
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼226.93
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼230.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼235.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼230.94
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼227.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼227.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼229.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼225.31
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼223.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼226.38
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
QAR ﷼211.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-1.00
14 జనవరి 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
12 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼+1.50
10 జనవరి 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼-0.50
09 జనవరి 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+1.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼208.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼210.44
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼212.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.44
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼208.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼216.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼205.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼211.68
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼208.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼208.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼210.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼206.52
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼207.50
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర