దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
QAR ﷼235.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼-1.64
13 జూన్ 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼-1.09
11 జూన్ 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼-0.55
09 జూన్ 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
06 జూన్ 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼241.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼235.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼238.24
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼241.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) QAR ﷼235.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼240.02
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.29
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼233.98
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼225.83
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼240.02
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼226.93
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼223.23
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼218.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼225.83
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼214.92
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼218.55
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼220.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼216.02
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
QAR ﷼216.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
13 జూన్ 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.00
11 జూన్ 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-0.50
09 జూన్ 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
06 జూన్ 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼216.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼218.37
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼221.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) QAR ﷼216.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼220.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼214.47
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼207.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼220.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼208.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼200.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼204.62
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼200.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) QAR ﷼207.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼203.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼197.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼200.32
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼202.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼198.00
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర