దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 సెప్టెంబర్ 2022
QAR ﷼203.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼-3.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.50
21 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼206.00 QAR ﷼+0.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼206.00 QAR ﷼-1.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼-0.50
18 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.00
15 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-3.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼213.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼203.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼209.10
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼209.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (24 సెప్టెంబర్) QAR ﷼203.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼222.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼212.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼217.53
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼217.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼212.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼214.85
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼221.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼217.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼230.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼222.50
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼226.55
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼227.00
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼222.50
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
QAR ﷼192.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50 QAR ﷼-3.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼195.50 QAR ﷼+0.50
21 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼195.00 QAR ﷼+0.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼195.00 QAR ﷼-0.50
19 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼195.50 QAR ﷼-0.50
18 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼196.00 QAR ﷼+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼196.00 QAR ﷼+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼196.00 QAR ﷼+1.00
15 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼195.00 QAR ﷼-3.50
14 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼198.50 QAR ﷼-0.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼201.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼192.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼197.87
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼197.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) QAR ﷼192.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼209.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼205.55
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼205.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼201.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼210.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼199.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼203.02
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼209.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼205.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼217.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼210.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼213.73
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼214.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼210.00
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర