దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
QAR ﷼224.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼-1.09
15 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼-2.18
14 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼227.47 QAR ﷼+1.09
13 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+2.73
12 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼223.65 QAR ﷼+0.54
11 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼-2.18
08 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+1.64
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼227.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼224.13
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼223.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) QAR ﷼224.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼220.93
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼225.93
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼230.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼223.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.84
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼219.29
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼226.86
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼229.65
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼229.11
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.83
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼228.88
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼225.83
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼229.65
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
QAR ﷼205.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
15 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-2.00
14 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+1.00
13 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+2.50
12 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+0.50
11 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼-2.00
08 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼208.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼205.44
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) QAR ﷼205.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼202.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼207.08
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼205.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼207.94
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼210.50
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼210.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼209.79
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼207.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼210.50
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర