దోహా, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

దోహా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఏప్రిల్ 2021
QAR ﷼221.47
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼-1.09
08 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+1.63
07 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼220.93 QAR ﷼+0.55
06 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼220.38 QAR ﷼+1.09
05 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼219.29 QAR ﷼-0.54
04 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+1.63
01 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼218.20 QAR ﷼+2.18
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼222.56
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼220.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼218.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) QAR ﷼221.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.47
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼214.92
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼218.55
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼220.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼216.02
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼234.56
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼220.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼228.70
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼234.56
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼220.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.38
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼230.20
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼234.88
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼237.84
దోహా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼232.93
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దోహా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఏప్రిల్ 2021
QAR ﷼203.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼-1.00
08 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+1.50
07 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼202.50 QAR ﷼+0.50
06 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼202.00 QAR ﷼+1.00
05 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼201.00 QAR ﷼-0.50
04 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+1.50
01 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼200.00 QAR ﷼+2.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼204.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼200.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర QAR ﷼202.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) QAR ﷼200.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) QAR ﷼203.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼203.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼197.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼200.32
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼202.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) QAR ﷼198.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼215.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼202.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼209.63
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼215.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼202.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼215.29
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼218.00
దోహా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼213.50
దోహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర