జెబెల్ అలీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

జెబెల్ అలీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 జనవరి 2021
AED د.إ228.56
-1.91
తేదీ ధర మార్పు
26 జనవరి 2021 AED د.إ230.47 AED د.إ-0.82
25 జనవరి 2021 AED د.إ231.29 AED د.إ+1.09
24 జనవరి 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+0.00
23 జనవరి 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+1.64
22 జనవరి 2021 AED د.إ228.56 AED د.إ-2.18
21 జనవరి 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.09
20 జనవరి 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+1.36
19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29 AED د.إ+0.55
18 జనవరి 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ+0.81
17 జనవరి 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+0.00
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.71
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (26 జనవరి) AED د.إ230.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.65
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ224.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ231.03
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ224.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ235.65
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.11
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.03
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ233.20
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ220.11
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.38
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.22
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ233.20
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 జనవరి 2021
AED د.إ209.50
-1.75
తేదీ ధర మార్పు
26 జనవరి 2021 AED د.إ211.25 AED د.إ-0.75
25 జనవరి 2021 AED د.إ212.00 AED د.إ+1.00
24 జనవరి 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+0.00
23 జనవరి 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+1.50
22 జనవరి 2021 AED د.إ209.50 AED د.إ-2.00
21 జనవరి 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.00
20 జనవరి 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+1.25
19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.50
18 జనవరి 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ+0.75
17 జనవరి 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.38
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (26 జనవరి) AED د.إ211.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ211.77
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ205.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ216.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ212.68
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ213.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ201.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.52
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ213.75
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర