జెబెల్ అలీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

జెబెల్ అలీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
AED د.إ247.25
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.00 AED د.إ+2.25
28 నవంబర్ 2023 AED د.إ244.75 AED د.إ+1.25
27 నవంబర్ 2023 AED د.إ243.50 AED د.إ+1.00
26 నవంబర్ 2023 AED د.إ242.50 AED د.إ+0.00
25 నవంబర్ 2023 AED د.إ242.50 AED د.إ+0.25
24 నవంబర్ 2023 AED د.إ242.25 AED د.إ+1.00
23 నవంబర్ 2023 AED د.إ241.25 AED د.إ-1.00
22 నవంబర్ 2023 AED د.إ242.25 AED د.إ+0.25
21 నవంబర్ 2023 AED د.إ242.00 AED د.إ+3.50
20 నవంబర్ 2023 AED د.إ238.50 AED د.إ-1.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ247.00
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ234.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ239.94
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ240.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) AED د.إ247.00
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ243.00
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.25
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.37
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ223.75
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ242.75
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.75
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.23
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ235.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ223.75
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ236.00
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ228.50
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ232.17
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ235.75
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ235.50
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
AED د.إ229.00
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 AED د.إ228.75 AED د.إ+2.00
28 నవంబర్ 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ+1.25
27 నవంబర్ 2023 AED د.إ225.50 AED د.إ+0.75
26 నవంబర్ 2023 AED د.إ224.75 AED د.إ+0.00
25 నవంబర్ 2023 AED د.إ224.75 AED د.إ+0.50
24 నవంబర్ 2023 AED د.إ224.25 AED د.إ+0.75
23 నవంబర్ 2023 AED د.إ223.50 AED د.إ-0.75
22 నవంబర్ 2023 AED د.إ224.25 AED د.إ+0.25
21 నవంబర్ 2023 AED د.إ224.00 AED د.إ+3.25
20 నవంబర్ 2023 AED د.إ220.75 AED د.إ-1.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ228.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ222.22
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ222.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) AED د.إ228.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ225.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ215.15
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ207.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ224.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ218.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ207.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ215.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ218.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ207.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ218.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ214.96
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ218.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ218.00
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర