ఇసా టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఇసా టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 అక్టోబర్ 2021
BHD .د.ب23.02
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
22 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
21 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.11
19 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.11
18 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.02
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.73
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.58
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) BHD .د.ب23.02
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.37
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.87
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.35
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.58
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.26
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.98
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.35
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.24
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.14
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب23.35
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 అక్టోబర్ 2021
BHD .د.ب21.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
22 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
21 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
19 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
18 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.84
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.96
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.06
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.21
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర