ఇసా టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఇసా టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2022
BHD .د.ب20.40
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.40
22 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
19 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.04
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.99
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.30
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.71
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.30
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.90
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.60
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
BHD .د.ب19.40
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50 BHD .د.ب-0.30
22 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.10
19 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب-0.10
16 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.90 BHD .د.ب+0.20
15 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.40
14 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.10 BHD .د.ب-0.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.02
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب19.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب20.82
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب20.57
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب21.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب20.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.68
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب21.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర