ఇసా టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఇసా టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
BHD .د.ب29.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب-0.10
21 మే 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.00
20 మే 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.00
19 మే 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.00
18 మే 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.10
17 మే 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.40
16 మే 2024 BHD .د.ب29.40 BHD .د.ب+0.00
15 మే 2024 BHD .د.ب29.40 BHD .د.ب+0.30
14 మే 2024 BHD .د.ب29.10 BHD .د.ب+0.10
13 మే 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب-0.20
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.90
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب29.16
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب28.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) BHD .د.ب29.80
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.90
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.93
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.90
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب28.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب26.76
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب25.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب27.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.70
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.14
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
BHD .د.ب27.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 BHD .د.ب27.90 BHD .د.ب-0.20
21 మే 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
20 మే 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
19 మే 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
18 మే 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.10
17 మే 2024 BHD .د.ب28.00 BHD .د.ب+0.40
16 మే 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب-0.10
15 మే 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.30
14 మే 2024 BHD .د.ب27.40 BHD .د.ب+0.10
13 మే 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب-0.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب28.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب27.42
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب26.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) BHD .د.ب27.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.23
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب25.26
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب24.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب26.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.73
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర