ఇసా టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఇసా టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
BHD .د.ب25.40
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.30
28 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.20
27 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
26 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
25 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.10
24 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب+0.00
23 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب+0.00
22 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب-0.10
21 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.50
20 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.40 BHD .د.ب-0.20
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.62
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب24.70
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) BHD .د.ب25.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.90
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.84
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.80
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.83
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.20
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب23.82
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب24.20
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

30 నవంబర్ 2023
BHD .د.ب23.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
28 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
27 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
26 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.00
25 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.10
24 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب+0.00
23 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب+0.00
22 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب-0.10
21 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.40
20 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب-0.10
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.26
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (29 నవంబర్) BHD .د.ب23.90
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.52
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب23.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర