ఇసా టౌన్ : బంగారం ధర, ఇసా టౌన్ బంగారు రేట్లు

ఇసా టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఇసా టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2022
BHD .د.ب23.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
21 మే 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
20 మే 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
19 మే 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.40
18 మే 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.20
17 మే 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.00
16 మే 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب-0.10
15 మే 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.00
14 మే 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
13 మే 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.20
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.40
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.01
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب23.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.80
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.50
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب24.00
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب23.60
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.97
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.80
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب24.80
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب24.66
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب24.10
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.77
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.24
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.87
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.24
ఇసా టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.55
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2022
BHD .د.ب21.70
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
21 మే 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
20 మే 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
19 మే 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.30
18 మే 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.20
17 మే 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
16 మే 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
15 మే 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
14 మే 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.10
13 మే 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.75
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) BHD .د.ب21.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.40
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.20
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.78
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.50
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب23.00
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.60
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب22.80
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.88
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب21.30
ఇసా టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.50
ఇసా టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర