ఖార్జ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖార్జ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
SAR ﷼226.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+0.00
01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+4.00
30 నవంబర్ 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+1.00
29 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
28 నవంబర్ 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
27 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+2.00
23 నవంబర్ 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼217.86
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼222.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼217.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼210.32
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼210.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼207.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼218.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼212.47
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼215.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼210.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
SAR ﷼209.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+4.00
30 నవంబర్ 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
29 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
28 నవంబర్ 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
27 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
23 నవంబర్ 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼207.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼190.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼201.18
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼192.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼205.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼200.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼191.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼194.16
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼194.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼191.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼201.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼192.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼196.85
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼199.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼194.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర