ఖార్జ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖార్జ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
SAR ﷼221.47
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
08 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+2.18
07 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+1.09
05 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
01 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+3.27
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼222.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼220.27
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) SAR ﷼221.47
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼222.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼213.83
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.73
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼222.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼216.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼235.65
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼220.38
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼228.64
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.65
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼220.38
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼235.79
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼233.47
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
SAR ﷼203.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
08 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
07 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+1.00
05 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
01 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+3.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼204.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼201.90
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) SAR ﷼203.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼204.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼196.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼200.48
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼204.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼198.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼216.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼202.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼209.57
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼216.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼202.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼216.13
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼214.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర