ఖార్జ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖార్జ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
SAR ﷼298.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
19 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+1.00
18 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+1.00
17 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+2.00
15 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+1.00
14 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-1.00
12 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+2.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼298.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼279.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼291.42
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼279.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) SAR ﷼298.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼279.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼259.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼270.07
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼259.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼279.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼250.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼253.72
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼255.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼256.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼253.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼256.23
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼255.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
SAR ﷼274.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+1.00
18 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+1.00
17 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+2.00
15 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+1.00
14 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼-1.00
12 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+2.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼268.47
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼239.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼249.10
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼239.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼257.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼230.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼233.90
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼236.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼237.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼233.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.30
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼237.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼235.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర