ఖార్జ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖార్జ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
SAR ﷼243.00
-3.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 SAR ﷼246.00 SAR ﷼-1.00
20 మార్చి 2023 SAR ﷼247.00 SAR ﷼-2.00
19 మార్చి 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+7.00
16 మార్చి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
15 మార్చి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+2.00
14 మార్చి 2023 SAR ﷼240.00 SAR ﷼+1.00
13 మార్చి 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+4.00
12 మార్చి 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
11 మార్చి 2023 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+2.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼249.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼236.75
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼231.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) SAR ﷼246.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼242.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼232.82
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼242.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼229.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼229.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼238.19
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼229.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼241.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.96
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼229.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
SAR ﷼225.00
-2.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 SAR ﷼227.00 SAR ﷼-1.00
20 మార్చి 2023 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-2.00
19 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+7.00
16 మార్చి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
15 మార్చి 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+3.00
14 మార్చి 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
13 మార్చి 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+5.00
12 మార్చి 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
11 మార్చి 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+1.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼230.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.40
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼213.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) SAR ﷼227.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼214.89
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼223.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼211.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼219.81
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼222.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.67
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర