ఖార్జ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖార్జ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
SAR ﷼234.56
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
22 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-2.18
21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74 SAR ﷼+1.09
20 జనవరి 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+3.27
19 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+1.09
17 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.24
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) SAR ﷼234.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼235.27
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼228.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼240.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼236.67
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼237.84
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼224.74
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼236.74
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.55
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
ఖార్జ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼237.84
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 జనవరి 2021
SAR ﷼215.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
22 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-2.00
21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
20 జనవరి 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+3.00
19 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
18 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
17 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼216.54
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) SAR ﷼215.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼215.65
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼220.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼216.93
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼218.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼206.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼217.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.48
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
ఖార్జ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼218.00
ఖార్జ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర