కువైట్ సిటీ, కువైట్ : బంగారం ధరలు

కువైట్ సిటీ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

20 అక్టోబర్ 2020
KWD د.ك19.69
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
14 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
13 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك-0.11
12 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
11 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.58
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.62
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) KWD د.ك19.69
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.62
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.26
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.98
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك20.62
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك19.64
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.17
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.97
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك20.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) KWD د.ك20.35
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك20.29
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.35
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك19.21
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) KWD د.ك18.87
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) KWD د.ك20.35
కువైట్ సిటీ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

కువైట్ సిటీ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

20 అక్టోబర్ 2020
KWD د.ك18.05
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
14 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
13 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.10
12 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
11 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.95
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.99
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) KWD د.ك18.05
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.65
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.32
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.00
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.40
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.72
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) KWD د.ك18.65
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.65
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك17.61
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) KWD د.ك17.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.65
కువైట్ సిటీ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర