కువైట్ సిటీ, కువైట్ : బంగారం ధరలు

కువైట్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك18.27
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك+0.11
16 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.16
15 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
14 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
13 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك-0.11
12 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
11 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.27
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك17.97
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.46
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك17.82
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.95
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك17.46
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.20
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.95
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.61
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.20
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.95
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.23
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك16.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك+0.10
16 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.15
15 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
14 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
13 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك-0.10
12 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
11 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.47
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.00
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك16.33
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك16.45
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك16.00
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.45
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.05
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك16.45
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.63
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك17.60
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర