కువైట్ సిటీ, కువైట్ : బంగారం ధరలు

కువైట్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జనవరి 2021
KWD د.ك18.87
-0.22
తేదీ ధర మార్పు
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 జనవరి 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
07 జనవరి 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك-0.33
06 జనవరి 2021 KWD د.ك20.02 KWD د.ك+0.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.09
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.40
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (15 జనవరి) KWD د.ك19.09
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జనవరి 2021
KWD د.ك17.30
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 జనవరి 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
07 జనవరి 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.30
06 జనవరి 2021 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.78
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (15 జనవరి) KWD د.ك17.50
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర