కువైట్ సిటీ, కువైట్ : బంగారం ధరలు

కువైట్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
KWD د.ك18.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
18 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
17 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.11
16 జూలై 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
15 జూలై 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.50
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) KWD د.ك18.55
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.44
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.11
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
కువైట్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
KWD د.ك17.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
18 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
17 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.10
16 జూలై 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
15 జూలై 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.95
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) KWD د.ك17.00
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.90
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.60
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
కువైట్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
కువైట్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర