అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
QAR ﷼248.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+1.00
05 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼247.00 QAR ﷼-3.50
04 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼250.50 QAR ﷼-3.00
03 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+4.00
01 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+0.50
30 నవంబర్ 2023 QAR ﷼249.00 QAR ﷼-1.00
29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00 QAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+0.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼253.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼247.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼250.33
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼249.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) QAR ﷼248.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼250.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼238.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼243.13
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼244.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼249.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼246.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼235.56
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼227.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼244.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼238.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼227.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼235.32
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼237.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼227.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
QAR ﷼233.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00 QAR ﷼+0.50
05 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼232.50 QAR ﷼-3.50
04 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-2.50
03 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+3.50
01 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼235.00 QAR ﷼+0.50
30 నవంబర్ 2023 QAR ﷼234.50 QAR ﷼-1.00
29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼+2.00
28 నవంబర్ 2023 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+2.00
27 నవంబర్ 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+0.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼238.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼232.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼235.58
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼235.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) QAR ﷼233.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼235.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼228.95
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼229.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼234.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.98
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼214.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼230.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼214.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.80
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼214.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర