అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
QAR ﷼221.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+1.50
02 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+3.00
30 నవంబర్ 2022 QAR ﷼217.00 QAR ﷼+1.00
29 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
28 నవంబర్ 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼-1.00
27 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
22 నవంబర్ 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼+0.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼220.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼220.75
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼220.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) QAR ﷼221.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼219.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼213.52
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼204.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼217.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼202.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼205.98
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼203.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼213.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼203.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.12
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼209.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼206.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
QAR ﷼209.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+1.50
02 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+2.50
30 నవంబర్ 2022 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+1.00
29 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.50
28 నవంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼-1.00
27 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
25 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
24 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+1.00
22 నవంబర్ 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼+0.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼209.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.25
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼207.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) QAR ﷼209.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼206.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼191.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼201.86
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼193.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼205.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼200.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼191.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼194.77
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼194.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼192.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼201.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼192.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼197.44
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼197.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) QAR ﷼195.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర