అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
QAR ﷼238.00
-1.50
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 QAR ﷼239.50 QAR ﷼-2.00
20 మార్చి 2023 QAR ﷼241.50 QAR ﷼-2.50
19 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼+7.00
16 మార్చి 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
15 మార్చి 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼+2.00
14 మార్చి 2023 QAR ﷼234.00 QAR ﷼+0.00
13 మార్చి 2023 QAR ﷼234.00 QAR ﷼+4.50
12 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50 QAR ﷼+0.00
11 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50 QAR ﷼+2.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼231.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼225.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) QAR ﷼239.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼228.05
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼237.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼224.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼233.92
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (02 జనవరి) QAR ﷼224.50
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼236.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼218.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼221.40
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼220.00
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (30 డిసెంబర్) QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
QAR ﷼224.50
-1.50
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 QAR ﷼226.00 QAR ﷼-1.50
20 మార్చి 2023 QAR ﷼227.50 QAR ﷼-2.00
19 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50 QAR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50 QAR ﷼+6.50
16 మార్చి 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
15 మార్చి 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼+2.00
14 మార్చి 2023 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+0.00
13 మార్చి 2023 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+4.00
12 మార్చి 2023 QAR ﷼216.50 QAR ﷼+0.00
11 మార్చి 2023 QAR ﷼216.50 QAR ﷼+2.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర QAR ﷼229.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼210.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర QAR ﷼218.40
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) QAR ﷼213.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) QAR ﷼226.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼210.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర QAR ﷼215.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼223.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼220.34
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (02 జనవరి) QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) QAR ﷼222.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.86
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (02 డిసెంబర్) QAR ﷼207.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (30 డిసెంబర్) QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర