అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
QAR ﷼231.29
+1.09
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 జనవరి 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
11 జనవరి 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼-2.18
09 జనవరి 2021 QAR ﷼235.11 QAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2021 QAR ﷼235.11 QAR ﷼-5.45
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.38
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼230.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼236.07
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼237.84
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) QAR ﷼230.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼237.84
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼228.56
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼234.04
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼228.56
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼237.84
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼244.38
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.29
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼234.73
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼236.74
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼225.29
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼242.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼236.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼239.17
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼238.38
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼236.74
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
QAR ﷼212.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 జనవరి 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
11 జనవరి 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼-2.00
09 జనవరి 2021 QAR ﷼215.50 QAR ﷼+0.00
08 జనవరి 2021 QAR ﷼215.50 QAR ﷼-5.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼216.38
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼218.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼218.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼209.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼214.52
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼209.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼218.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼224.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼215.15
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼217.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼206.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼222.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼216.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼219.23
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼218.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼217.00
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర