అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 సెప్టెంబర్ 2021
QAR ﷼222.56
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼-2.73
22 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+2.73
20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼-1.09
17 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65 QAR ﷼+1.09
16 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼-5.46
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼222.56
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼226.64
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼230.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) QAR ﷼222.56
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.84
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼219.29
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼226.86
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼229.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼229.11
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼231.29
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼225.83
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼228.88
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼225.83
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼229.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼241.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼232.27
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼241.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼223.11
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 సెప్టెంబర్ 2021
QAR ﷼204.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-2.50
22 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+2.50
20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-1.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+1.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-5.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼207.74
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) QAR ﷼204.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼201.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼207.94
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼210.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) QAR ﷼210.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼212.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼207.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼209.79
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼207.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼210.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼221.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼212.90
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼221.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼204.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర