అల్ ఖోర్ : బంగారం ధర, అల్ ఖోర్ బంగారు రేట్లు

అల్ ఖోర్, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
QAR ﷼232.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+2.18
18 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-1.09
14 జనవరి 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
12 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2022 QAR ﷼229.11 QAR ﷼+1.64
10 జనవరి 2022 QAR ﷼227.47 QAR ﷼-0.55
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼232.38
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼226.93
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼229.77
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼231.84
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) QAR ﷼232.38
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼230.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼224.74
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼227.40
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼226.93
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼230.20
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼235.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼230.94
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼227.47
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼227.47
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼229.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼223.11
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼225.31
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼223.65
అల్ ఖోర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼226.38
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
QAR ﷼213.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+2.00
18 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-1.00
14 జనవరి 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
13 జనవరి 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
12 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼+1.50
10 జనవరి 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼-0.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర QAR ﷼213.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర QAR ﷼208.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర QAR ﷼210.61
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) QAR ﷼212.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) QAR ﷼213.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼206.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼208.44
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) QAR ﷼208.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) QAR ﷼211.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼216.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼205.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర QAR ﷼211.68
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) QAR ﷼208.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) QAR ﷼208.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼210.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼204.50
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర QAR ﷼206.52
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) QAR ﷼205.00
అల్ ఖోర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) QAR ﷼207.50
అల్ ఖోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర