అల్ ఖోర్ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

అల్ ఖోర్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
అబూ ధాబీ సిటీ 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02
అల్ ఖోర్ 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼240.02
అల్ Malikiyah 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
అల్ Rayyan 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼240.02
అల్ Wakrah 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼240.02
Budaiya 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
దమ్మం 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
దోహా 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼240.02
Ghayathi 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02
హమద్ టౌన్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
హోఫుప్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
ఇసా టౌన్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
Jidhafs 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
జుబెయిల్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
ఖోబార్లోని 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
మాదినాత్ జాయెద్ 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02
Manama 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
మూహ్యాయరాక్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
క్వాటిప్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
రిఫ్ఫా 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
Ruwais 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02
Sitra 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼240.02
అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
అబూ ధాబీ సిటీ 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25
అల్ ఖోర్ 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼220.00
అల్ Malikiyah 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
అల్ Rayyan 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼220.00
అల్ Wakrah 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼220.00
Budaiya 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
దమ్మం 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
దోహా 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼220.00
Ghayathi 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25
హమద్ టౌన్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
హోఫుప్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
ఇసా టౌన్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
Jidhafs 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
జుబెయిల్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
ఖోబార్లోని 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
మాదినాత్ జాయెద్ 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25
Manama 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
మూహ్యాయరాక్ 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
క్వాటిప్ 19 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
రిఫ్ఫా 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
Ruwais 19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25
Sitra 19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 19 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼220.00
అల్ ఖోర్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర