అల్ ఖోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అబుదాబి సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అల్ ఖోర్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ రాయన్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ వక్ర 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
దమ్మం 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
దోహా 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
ఘాయతి 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
హోఫుఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జుబైల్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖోబర్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
మదీనాత్ జాయెద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
మనమ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఖతీఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రిఫా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
రువైస్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
సిత్రా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అబుదాబి సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అల్ ఖోర్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ రాయన్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ వక్ర 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
దమ్మం 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
దోహా 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
ఘాయతి 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
హోఫుఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జుబైల్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
మదీనాత్ జాయెద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
మనమ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఖతీఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రిఫా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
రువైస్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
సిత్రా 27 నవంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 నవంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర