అల్ ఖోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
అబుదాబి సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అల్ ఖోర్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ మాలికియా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
అల్ రాయన్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ వక్ర 26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
బుడయ్య 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
దమ్మం 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
దోహా 26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
ఘాయతి 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
హమద్ టౌన్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
హోఫుఫ్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
ఇసా టౌన్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
జిదాఫ్స్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
జుబైల్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
ఖోబర్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
మదీనాత్ జాయెద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
మనమ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ముహారక్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ఖతీఫ్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
రిఫా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
రువైస్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
సిత్రా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
అబుదాబి సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అల్ ఖోర్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ మాలికియా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
అల్ రాయన్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ వక్ర 26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
బుడయ్య 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
దమ్మం 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
దోహా 26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
ఘాయతి 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
హమద్ టౌన్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
హోఫుఫ్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
ఇసా టౌన్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
జిదాఫ్స్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
జుబైల్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
ఖోబర్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
మదీనాత్ జాయెద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
మనమ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ముహారక్ 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ఖతీఫ్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
రిఫా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
రువైస్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
సిత్రా 26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర