అల్ ఖోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
అబుదాబి సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ ఖోర్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ మాలికియా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
అల్ రాయన్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ వక్ర 01 మార్చి 2021 QAR ﷼220.38
బుడయ్య 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
దమ్మం 01 మార్చి 2021 SAR ﷼222.56
దోహా 01 మార్చి 2021 QAR ﷼220.38
ఘాయతి 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
హమద్ టౌన్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
హోఫుఫ్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼222.56
ఇసా టౌన్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
జిదాఫ్స్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
జుబైల్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼222.56
ఖోబర్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼222.56
మదీనాత్ జాయెద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
మనమ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
ఖతీఫ్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼222.56
రిఫా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
రువైస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
సిత్రా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب22.26
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఖోర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
అబుదాబి సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ ఖోర్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ మాలికియా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
అల్ రాయన్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ వక్ర 01 మార్చి 2021 QAR ﷼202.00
బుడయ్య 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
దమ్మం 01 మార్చి 2021 SAR ﷼204.00
దోహా 01 మార్చి 2021 QAR ﷼202.00
ఘాయతి 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
హమద్ టౌన్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
హోఫుఫ్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼204.00
ఇసా టౌన్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
జిదాఫ్స్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
జుబైల్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼204.00
ఖోబర్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼204.00
మదీనాత్ జాయెద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
మనమ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
ఖతీఫ్ 01 మార్చి 2021 SAR ﷼204.00
రిఫా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
రువైస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
సిత్రా 01 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 మార్చి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ ఖోర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర