ఆలి, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఆలి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
BHD .د.ب21.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
25 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
24 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.10
23 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
21 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب-0.10
20 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
19 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
18 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.10
17 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.30
16 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.20
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.52
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب20.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) BHD .د.ب21.80
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.50
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.79
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.50
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.99
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.90
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.99
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
BHD .د.ب20.70
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
25 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
24 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
23 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.00
21 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب-0.10
20 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
19 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
18 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
17 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.30
16 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.41
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب19.50
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) BHD .د.ب20.70
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب19.70
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب19.60
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب19.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.50
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب19.98
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب19.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب20.82
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.90
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.30
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర