ఆలి, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఆలి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
BHD .د.ب29.60
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.10
18 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.20
17 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.10
15 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.20
14 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب-0.30
12 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.90
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.98
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.90
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) BHD .د.ب29.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب26.76
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب25.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب27.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.70
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.14
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.50
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب25.50
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب25.50
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
BHD .د.ب27.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب-0.10
19 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.90 BHD .د.ب+0.10
18 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.20
17 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.20
15 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.40 BHD .د.ب+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب-0.40
12 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.50
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.90
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.28
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب25.26
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب24.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب26.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.73
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.60
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.93
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب24.10
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర