ఆలి, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఆలి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
BHD .د.ب25.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
05 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب-0.20
04 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب-0.50
03 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.20
01 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.50 BHD .د.ب+0.10
30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.00
29 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.30
28 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.20
27 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.70
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب25.37
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب25.50
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) BHD .د.ب25.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.65
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب24.70
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب25.40
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.90
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.60
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.84
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب23.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.80
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.00
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.83
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب24.10
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.00
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
BHD .د.ب23.70
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
05 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب-0.10
04 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.50
03 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.10
01 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.20
30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
29 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
28 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
27 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.60
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.92
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب24.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.70
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.90
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.28
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب23.90
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.50
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.52
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.70
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب23.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.70
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.70
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర