ఆలి, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ఆలి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూలై 2021
BHD .د.ب23.13
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
16 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب-0.22
15 జూలై 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.11
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) BHD .د.ب23.13
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.47
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.43
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.47
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.33
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.62
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.69
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب24.33
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.91
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
ఆలి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.58
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూలై 2021
BHD .د.ب21.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
16 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.20
15 జూలై 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.18
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) BHD .د.ب21.20
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.60
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.48
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب20.60
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.65
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب20.80
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب22.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.63
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
ఆలి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.70
ఆలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర