ఆలి : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఆలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ మాలికియా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
బుడయ్య 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
దమ్మం 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
హమద్ టౌన్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
హోఫుఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
ఇసా టౌన్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
జిదాఫ్స్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
ఖోబర్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
మనమ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
ముహారక్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
ఖతీఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
రిఫా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
సిత్రా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ మాలికియా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
బుడయ్య 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
దమ్మం 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
హమద్ టౌన్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
హోఫుఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
ఇసా టౌన్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
జిదాఫ్స్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
ఖోబర్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
మనమ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
ముహారక్ 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
ఖతీఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
రిఫా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
సిత్రా 18 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర