ఆలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
అల్ ఖోర్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
అల్ మాలికియా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
అల్ రాయన్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
అల్ వక్ర 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
బుడయ్య 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
దమ్మం 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
దోహా 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
హమద్ టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
హోఫుఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
ఇసా టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
జిదాఫ్స్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
జుబైల్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
ఖోబర్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
మనమ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
ముహారక్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
ఖతీఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
రిఫా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
రువైస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
సిత్రా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
అల్ ఖోర్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
అల్ మాలికియా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
అల్ రాయన్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
అల్ వక్ర 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
బుడయ్య 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
దమ్మం 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
దోహా 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
హమద్ టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
హోఫుఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
ఇసా టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
జిదాఫ్స్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
జుబైల్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
ఖోబర్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
మనమ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
ముహారక్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
ఖతీఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
రిఫా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
రువైస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
సిత్రా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర