ఆలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ ఖోర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
అల్ మాలికియా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ రాయన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
అల్ వక్ర 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
బుడయ్య 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
దోహా 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
హమద్ టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
ఇసా టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
జిదాఫ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
మనమ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
ముహారక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
రిఫా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
రువైస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
సిత్రా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఆలి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ ఖోర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
అల్ మాలికియా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ రాయన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
అల్ వక్ర 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
బుడయ్య 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
దోహా 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
హమద్ టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
ఇసా టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
జిదాఫ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
మనమ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
రిఫా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
రువైస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
సిత్రా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
ఆలి : 22 కరాట్ బంగారం ధర