మస్కట్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

మస్కట్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
OMR ﷼24.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼-0.55
05 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼-0.05
02 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.15
01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.35
31 జనవరి 2023 OMR ﷼24.50 OMR ﷼-0.25
30 జనవరి 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
29 జనవరి 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.85
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.10
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.53
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.85
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.10
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.50
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.50
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.50
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.90
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.20
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.50
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.00
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.36
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.40
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼22.75
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
OMR ﷼23.05
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.05 OMR ﷼-0.05
06 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.45
05 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼-0.10
02 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.10
01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼+0.35
31 జనవరి 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.30
30 జనవరి 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.05
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.46
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.75
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.05
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.40
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼22.55
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼23.40
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.55
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.23
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.25
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼22.55
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.20
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.47
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼20.60
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.80
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర