మస్కట్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

మస్కట్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
OMR ﷼25.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80 OMR ﷼-0.05
05 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.85 OMR ﷼-0.25
04 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.10 OMR ﷼-0.35
03 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45 OMR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45 OMR ﷼+0.20
01 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.25 OMR ﷼+0.25
30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.00 OMR ﷼-0.05
29 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.30
28 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.00
27 నవంబర్ 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.15
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.80
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼26.15
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼26.25
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) OMR ﷼25.80
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.05
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.75
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.35
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.40
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼26.00
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.65
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.30
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.55
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.65
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.55
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.90
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.65
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.53
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.90
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.65
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
OMR ﷼24.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼-0.05
05 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.25
04 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.95 OMR ﷼-0.30
03 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.20
01 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.05 OMR ﷼+0.20
30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.00
29 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.25
28 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
27 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.10
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.25
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.65
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.98
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼25.05
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) OMR ﷼24.65
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.85
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.70
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.23
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼24.25
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼24.85
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.50
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.49
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼22.65
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼24.40
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.80
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.65
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.47
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.80
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.65
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర