మస్కట్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

మస్కట్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

29 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼24.82
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
29 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼24.82 OMR ﷼-0.49
28 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
27 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.33
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (29 అక్టోబర్) OMR ﷼24.82
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.18
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.60
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.40
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼26.18
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.98
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.00
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.31
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼25.93
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼26.02
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼25.91
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.02
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.46
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.28
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼23.57
మస్కట్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼26.02
మస్కట్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

మస్కట్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

29 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼22.75
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
29 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.45
28 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
27 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.22
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (29 అక్టోబర్) OMR ﷼22.75
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.00
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.28
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.00
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.90
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.75
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.20
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.77
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼23.85
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼23.75
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.50
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.26
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼21.60
మస్కట్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼23.85
మస్కట్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర