మస్కట్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

మస్కట్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼30.45
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.00
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.20 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.95 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.85
12 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+1.00
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼28.60
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼29.84
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.60
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) OMR ﷼30.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼26.40
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼27.59
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼26.40
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼28.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.15
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.45
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼25.88
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.10
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.15
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.20
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.75
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼26.13
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼26.20
మస్కట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼26.05
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼28.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.75 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼-0.05
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.70 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.45 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.80
12 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.95
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.20
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼28.35
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼27.20
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (21 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.90
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.10
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.20
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼26.28
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼25.20
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼27.10
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.30
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.71
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.90
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.95
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.00
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.55
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.93
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.00
మస్కట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.85
మస్కట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర