మస్కట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ బురైమి 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ సోహర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
సువేక్ గా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
బహ్లా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
బార్కా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
బావ్షర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఇబ్రీ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
మస్కట్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
నిజ్వా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
రుస్తాక్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
సహమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
సుర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ బురైమి 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ సోహర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
సువేక్ గా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
బహ్లా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
బార్కా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
బావ్షర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఇబ్రీ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
మస్కట్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
నిజ్వా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
రుస్తాక్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
సహమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
సుర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర