మస్కట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ బురైమి 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
అల్ మేడమ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ సోహర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
సువేక్ గా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
బహ్లా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
బార్కా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
బావ్షర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
ధైద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఫుజైరా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
హట్టా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఇబ్రీ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
కల్బా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
మస్కట్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
నిజ్వా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
రుస్తాక్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
సహమ్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
సుర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ బురైమి 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
అల్ మేడమ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ సోహర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
సువేక్ గా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
బహ్లా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
బార్కా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
బావ్షర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
ధైద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఫుజైరా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
హట్టా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఇబ్రీ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
కల్బా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
మస్కట్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
నిజ్వా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
రుస్తాక్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
సహమ్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
సుర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర