మస్కట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
అల్ బురైమి 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
అల్ మేడమ్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
అల్ సోహర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
సువేక్ గా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
బహ్లా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
బార్కా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
బావ్షర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
ధైద్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
ఫుజైరా సిటీ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
హట్టా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
ఇబ్రీ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
కల్బా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.38
మస్కట్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
నిజ్వా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
రుస్తాక్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
సహమ్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
సుర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
అల్ బురైమి 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
అల్ మేడమ్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
అల్ సోహర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
సువేక్ గా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
బహ్లా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
బార్కా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
బావ్షర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
ధైద్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
ఫుజైరా సిటీ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
హట్టా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
ఇబ్రీ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
కల్బా 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.00
మస్కట్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
నిజ్వా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
రుస్తాక్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
సహమ్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
సుర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర