మస్కట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
అల్ బురైమి 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
అల్ మేడమ్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
అల్ సోహర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
సువేక్ గా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
బహ్లా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
బార్కా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
బావ్షర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
ధైద్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
ఫుజైరా సిటీ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
హట్టా 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
ఇబ్రీ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
కల్బా 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ228.29
మస్కట్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
నిజ్వా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
రుస్తాక్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
సహమ్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
సుర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మస్కట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
అల్ బురైమి 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
అల్ మేడమ్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
అల్ సోహర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
సువేక్ గా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
బహ్లా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
బార్కా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
బావ్షర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
ధైద్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
ఫుజైరా సిటీ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
హట్టా 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
ఇబ్రీ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
కల్బా 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జనవరి 2021 AED د.إ209.25
మస్కట్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
నిజ్వా 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
రుస్తాక్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
సహమ్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
సుర్ 19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45
మస్కట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర