సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
అల్ కున్‌ఫుదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
బురైదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
దమ్మం 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
హా ఇల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
హోఫుఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
జెడ్డా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
జుబైల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఖామిస్ ముషైట్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఖార్జ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఖోబర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
మక్కా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
మదీనా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
నజ్రాన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఖతీఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
రియాద్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
టా ఇఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
తబుక్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
యాన్బు 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
అల్ కున్‌ఫుదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
బురైదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
దమ్మం 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
హా ఇల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
హోఫుఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
జెడ్డా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
జుబైల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖామిస్ ముషైట్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖార్జ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖోబర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
మక్కా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
మదీనా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
నజ్రాన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖతీఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
రియాద్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
టా ఇఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
తబుక్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
యాన్బు 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00