సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
అల్ కున్‌ఫుదా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
బురైదా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
దమ్మం 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
హా ఇల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
హోఫుఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
జెడ్డా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
జుబైల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఖామిస్ ముషైట్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఖార్జ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఖోబర్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
మక్కా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
మదీనా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
నజ్రాన్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఖతీఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
రియాద్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
టా ఇఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
తబుక్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
యాన్బు 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
అల్ కున్‌ఫుదా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
బురైదా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
దమ్మం 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
హా ఇల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
హోఫుఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
జెడ్డా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
జుబైల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఖామిస్ ముషైట్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఖార్జ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఖోబర్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
మక్కా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
మదీనా 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
నజ్రాన్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఖతీఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
రియాద్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
టా ఇఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
తబుక్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
యాన్బు 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00