సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
అల్ కున్‌ఫుదా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
బురైదా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
దమ్మం 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
హా ఇల్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
హఫర్ అల్ బాటిన్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
హోఫుఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
జెడ్డా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
జుబైల్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
ఖామిస్ ముషైట్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
ఖార్జ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
ఖోబర్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
మక్కా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
మదీనా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
నజ్రాన్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
ఖతీఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
రియాద్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
టా ఇఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
తబుక్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02
యాన్బు 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼228.02

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
అల్ కున్‌ఫుదా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
బురైదా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
దమ్మం 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
హా ఇల్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
హోఫుఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
జెడ్డా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
జుబైల్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
ఖామిస్ ముషైట్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
మక్కా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
మదీనా 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
నజ్రాన్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
ఖతీఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
రియాద్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
టా ఇఫ్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
తబుక్ 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00
యాన్బు 25 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼209.00