సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
అల్ కున్‌ఫుదా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
బురైదా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
దమ్మం 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
హా ఇల్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
హఫర్ అల్ బాటిన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
హోఫుఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
జెడ్డా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
జుబైల్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
ఖామిస్ ముషైట్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
ఖార్జ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
ఖోబర్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
మక్కా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
మదీనా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
నజ్రాన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
ఖతీఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
రియాద్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
టా ఇఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
తబుక్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
యాన్బు 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
అల్ కున్‌ఫుదా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
బురైదా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
దమ్మం 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
హా ఇల్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
హోఫుఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
జెడ్డా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
జుబైల్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
ఖామిస్ ముషైట్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
ఖార్జ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
ఖోబర్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
మక్కా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
మదీనా 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
నజ్రాన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
ఖతీఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
రియాద్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
టా ఇఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
తబుక్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
యాన్బు 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00