సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
అల్ కున్‌ఫుదా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
బురైదా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
దమ్మం 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
హా ఇల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
హోఫుఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
జెడ్డా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
జుబైల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఖామిస్ ముషైట్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఖార్జ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఖోబర్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
మక్కా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
మదీనా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
నజ్రాన్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఖతీఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
రియాద్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
టా ఇఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
తబుక్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
యాన్బు 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
అల్ కున్‌ఫుదా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
బురైదా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
దమ్మం 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
హా ఇల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
హోఫుఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
జెడ్డా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
జుబైల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఖామిస్ ముషైట్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఖార్జ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
మక్కా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
మదీనా 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
నజ్రాన్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఖతీఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
రియాద్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
టా ఇఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
తబుక్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
యాన్బు 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00