సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
అల్ కున్‌ఫుదా 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
బురైదా 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
దమ్మం 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
హా ఇల్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
హఫర్ అల్ బాటిన్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
హోఫుఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
జెడ్డా 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
జుబైల్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
ఖామిస్ ముషైట్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
ఖార్జ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
ఖోబర్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
మక్కా 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
మదీనా 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
నజ్రాన్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
రియాద్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
టా ఇఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
తబుక్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29
యాన్బు 29 జూలై 2021 SAR ﷼231.29

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
అల్ కున్‌ఫుదా 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
బురైదా 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
దమ్మం 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
హా ఇల్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
హోఫుఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
జెడ్డా 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
జుబైల్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
ఖామిస్ ముషైట్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
ఖోబర్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
మక్కా 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
మదీనా 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
నజ్రాన్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
రియాద్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
టా ఇఫ్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
తబుక్ 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00
యాన్బు 29 జూలై 2021 SAR ﷼212.00