సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
అల్ కున్‌ఫుదా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
బురైదా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
దమ్మం 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
హా ఇల్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
హఫర్ అల్ బాటిన్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
హోఫుఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
జెడ్డా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
జుబైల్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
ఖామిస్ ముషైట్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
ఖార్జ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
ఖోబర్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
మక్కా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
మదీనా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
నజ్రాన్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
ఖతీఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
రియాద్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
టా ఇఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
తబుక్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
యాన్బు 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
అల్ కున్‌ఫుదా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
బురైదా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
దమ్మం 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
హా ఇల్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
హోఫుఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
జెడ్డా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
జుబైల్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
ఖామిస్ ముషైట్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
ఖార్జ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
ఖోబర్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
మక్కా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
మదీనా 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
నజ్రాన్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
ఖతీఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
రియాద్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
టా ఇఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
తబుక్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
యాన్బు 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00