సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
బురైదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
హా ఇల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖామిస్ ముషైట్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖార్జ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
మక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
మదీనా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
నజ్రాన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
రియాద్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
టా ఇఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
తబుక్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
యాన్బు 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
బురైదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
హా ఇల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖామిస్ ముషైట్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖార్జ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
మక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
మదీనా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
నజ్రాన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
రియాద్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
టా ఇఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
తబుక్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
యాన్బు 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00