సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
అల్ కున్‌ఫుదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
బురైదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హా ఇల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖామిస్ ముషైట్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖార్జ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
మక్కా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
మదీనా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
నజ్రాన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
రియాద్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
టా ఇఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
తబుక్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
యాన్బు 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00

సౌదీ అరేబియా : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
అల్ కున్‌ఫుదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
బురైదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హా ఇల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖామిస్ ముషైట్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖార్జ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
మక్కా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
మదీనా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
నజ్రాన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
రియాద్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
టా ఇఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
తబుక్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
యాన్బు 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00