ఖామిస్ ముషైట్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖామిస్ ముషైట్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
SAR ﷼231.29
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 జనవరి 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼237.36
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) SAR ﷼231.29
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.02
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼235.27
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼228.02
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼240.02
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼236.67
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼237.84
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼224.74
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼236.74
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.55
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
ఖామిస్ ముషైట్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼237.84
ఖామిస్ ముషైట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
SAR ﷼212.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 జనవరి 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼217.56
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) SAR ﷼212.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼215.65
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼220.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼216.93
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼218.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼206.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼217.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.48
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼218.00
ఖామిస్ ముషైట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర