ఖామిస్ ముషైట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
అల్ కున్‌ఫుదా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఖామిస్ ముషైట్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
నజ్రాన్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
అల్ కున్‌ఫుదా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఖామిస్ ముషైట్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
నజ్రాన్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర