ఖామిస్ ముషైట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖామిస్ ముషైట్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
నజ్రాన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖామిస్ ముషైట్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
నజ్రాన్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర