ఖామిస్ ముషైట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
అల్ కున్‌ఫుదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖామిస్ ముషైట్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
నజ్రాన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
అల్ కున్‌ఫుదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖామిస్ ముషైట్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
నజ్రాన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర