ఖామిస్ ముషైట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
అల్ కున్‌ఫుదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖామిస్ ముషైట్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
నజ్రాన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
అల్ కున్‌ఫుదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖామిస్ ముషైట్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
నజ్రాన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర