ఖామిస్ ముషైట్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
అల్ కున్‌ఫుదా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఖామిస్ ముషైట్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
నజ్రాన్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖామిస్ ముషైట్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
అల్ కున్‌ఫుదా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఖామిస్ ముషైట్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
నజ్రాన్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఖామిస్ ముషైట్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర