కల్బా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

కల్బా : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 31 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ233.20
+0.82
తేదీ ధర మార్చు
30 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ232.38 AED د.إ-1.36
29 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.74 AED د.إ+1.09
28 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ232.65 AED د.إ-4.09
27 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.27
26 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.54
25 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.54
23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.27
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.38
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.32
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (30 అక్టోబర్) AED د.إ232.38
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ246.02
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.02
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ238.70
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ246.02
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ233.74
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ254.47
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ238.38
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ244.68
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ245.20
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ244.38
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ244.65
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ227.89
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ221.20
కల్బా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ244.65
కల్బా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

కల్బా : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 31 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ213.75
+0.75
తేదీ ధర మార్చు
30 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.00 AED د.إ-1.25
29 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ214.25 AED د.إ+1.00
28 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.25 AED د.إ-3.75
27 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.25
26 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.50
25 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.50
23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.25
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.00
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.61
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (30 అక్టోబర్) AED د.إ213.00
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ225.50
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ218.79
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.50
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ214.25
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ233.25
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.50
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ224.28
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ224.75
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ224.00
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ224.25
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ208.89
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ202.75
కల్బా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ224.25
కల్బా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర