మనమ, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

మనమ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 అక్టోబర్ 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.33
12 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
11 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب-0.22
08 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.22
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.02
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.68
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.58
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.69
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.37
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.87
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.35
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.58
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.26
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.98
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.35
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.24
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.14
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب23.35
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 అక్టోబర్ 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.30
12 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
11 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.20
08 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.10
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.79
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.80
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.96
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.40
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.70
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.40
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.06
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.21
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب21.40
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర