మనమ, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

మనమ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
BHD .د.ب29.30
+0.40
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب-0.30
09 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.40
07 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.10
05 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب+0.30
04 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.40 BHD .د.ب+0.10
03 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.30 BHD .د.ب+0.20
02 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.20
01 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.90 BHD .د.ب+0.30
31 మార్చి 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.00
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.20
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.58
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) BHD .د.ب28.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب26.76
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب25.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب27.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.70
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.14
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.50
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.00
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب25.50
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب25.50
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
BHD .د.ب27.70
+0.50
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب-0.30
09 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب+0.40
07 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.10
05 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب+0.30
04 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب26.70 BHD .د.ب+0.10
03 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب26.60 BHD .د.ب+0.10
02 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب26.50 BHD .د.ب+0.20
01 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب26.30 BHD .د.ب+0.20
31 మార్చి 2024 BHD .د.ب26.10 BHD .د.ب+0.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب26.90
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.10
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب25.26
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب24.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب26.10
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.73
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.60
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.93
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب24.10
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర