మనమ, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

మనమ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 సెప్టెంబర్ 2022
BHD .د.ب20.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.40
22 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
19 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.10
16 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.20
15 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.50
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.09
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.10
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (24 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.50
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.99
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.10
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.30
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.71
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.50
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.00
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.30
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب23.00
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.60
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
BHD .د.ب19.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50 BHD .د.ب-0.30
22 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.10
19 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب-0.10
16 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.90 BHD .د.ب+0.20
15 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.40
14 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.10 BHD .د.ب-0.10
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.02
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب19.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب20.82
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.90
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب20.57
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب21.30
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب20.80
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.68
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب21.70
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب21.40
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర