మనమ, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

మనమ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
BHD .د.ب23.30
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.10
05 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب-0.20
03 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب-0.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
31 జనవరి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
30 జనవరి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
29 జనవరి 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.20
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.46
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.30
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.70
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.63
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.70
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب23.90
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.10
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.39
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب22.40
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب22.70
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.20
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.56
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب20.60
మనమ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب21.80
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
BHD .د.ب22.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
05 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.20
03 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
31 జనవరి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
30 జనవరి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
29 జనవరి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.90
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب22.16
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.60
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب22.34
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب22.60
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.20
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.45
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب19.50
మనమ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب20.70
మనమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర