మనమ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మనమ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
అల్ ఖోర్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼217.65
అల్ మాలికియా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
అల్ రాయన్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼217.65
అల్ వక్ర 02 మార్చి 2021 QAR ﷼217.65
బుడయ్య 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
దమ్మం 02 మార్చి 2021 SAR ﷼218.20
దోహా 02 మార్చి 2021 QAR ﷼217.65
హమద్ టౌన్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
హోఫుఫ్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼218.20
ఇసా టౌన్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
జిదాఫ్స్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
జుబైల్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼218.20
ఖోబర్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼218.20
మనమ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
ముహారక్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
ఖతీఫ్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼218.20
రిఫా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
సిత్రా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.93
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼217.65
మనమ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
అల్ ఖోర్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼199.50
అల్ మాలికియా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
అల్ రాయన్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼199.50
అల్ వక్ర 02 మార్చి 2021 QAR ﷼199.50
బుడయ్య 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
దమ్మం 02 మార్చి 2021 SAR ﷼200.00
దోహా 02 మార్చి 2021 QAR ﷼199.50
హమద్ టౌన్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
హోఫుఫ్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼200.00
ఇసా టౌన్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
జిదాఫ్స్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
జుబైల్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼200.00
ఖోబర్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼200.00
మనమ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
ముహారక్ 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
ఖతీఫ్ 02 మార్చి 2021 SAR ﷼200.00
రిఫా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
సిత్రా 02 మార్చి 2021 BHD .د.ب20.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 మార్చి 2021 QAR ﷼199.50
మనమ : 22 కరాట్ బంగారం ధర