మనమ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మనమ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మనమ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
అల్ ఖోర్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ మాలికియా 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
అల్ రాయన్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ వక్ర 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
బుడయ్య 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
దమ్మం 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
దోహా 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
హమద్ టౌన్ 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
హోఫుఫ్ 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
ఇసా టౌన్ 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
జిదాఫ్స్ 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
జుబైల్ 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
ఖోబర్ 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
మనమ 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ముహారక్ 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ఖతీఫ్ 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
రిఫా 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
సిత్రా 22 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
మనమ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మనమ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
అల్ ఖోర్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ మాలికియా 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
అల్ రాయన్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ వక్ర 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
బుడయ్య 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
దమ్మం 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
దోహా 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
హమద్ టౌన్ 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
హోఫుఫ్ 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
ఇసా టౌన్ 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
జిదాఫ్స్ 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
జుబైల్ 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
ఖోబర్ 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
మనమ 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ముహారక్ 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ఖతీఫ్ 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
రిఫా 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
సిత్రా 22 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
మనమ : 22 కరాట్ బంగారం ధర