అల్ సోహర్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ సోహర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2022
OMR ﷼21.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼-0.05
23 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.15 OMR ﷼-0.30
22 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.45 OMR ﷼-0.05
21 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.40 OMR ﷼+0.05
19 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.35 OMR ﷼-0.15
18 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼-0.05
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.68
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.80
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.10
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.10
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.63
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.00
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.20
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.85
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.32
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.15
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.65
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.95
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.10
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼23.57
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.45
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.10
అల్ సోహర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ సోహర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
OMR ﷼20.30
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.40 OMR ﷼-0.25
22 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.65 OMR ﷼-0.05
21 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.60 OMR ﷼+0.05
19 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.55 OMR ﷼-0.15
18 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼-0.10
15 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.80 OMR ﷼-0.30
14 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.15
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.40
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.93
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.95
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.40
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.15
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.72
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼21.10
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼21.43
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼22.20
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼21.75
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.15
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.58
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼22.50
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼22.15
అల్ సోహర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర