అల్ సోహర్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ సోహర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
OMR ﷼24.11
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 జూలై 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼-0.11
16 జూలై 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
15 జూలై 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.13
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) OMR ﷼24.11
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.57
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼24.51
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.57
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼24.64
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.67
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼25.37
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.84
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.46
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
అల్ సోహర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.84
అల్ సోహర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ సోహర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
OMR ﷼22.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 జూలై 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.10
16 జూలై 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
15 జూలై 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.12
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) OMR ﷼22.10
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.60
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.47
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼21.60
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.59
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼21.70
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.25
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.85
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.50
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
అల్ సోహర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.85
అల్ సోహర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర